Sivas virksomhet foreslås restrukturert

I Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen at Sivas programvirksomhet inkludert Norsk katapult overføres til Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår også at eierskap i innovasjonsselskapene overføres til kommuner, fylkeskommuner eller andre aktuelle aktører som i dag allerede er inne på eiersiden.

Samtidig foreslås eierskapet til inkubasjonsprogrammet overført fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget vedrørende Sivas eiendomsvirksomhet i forslag til statsbudsjett for 2022.  

Endringene er resultat av virkemiddelgjennomgangen, der målet var et mer brukervennlig, kostnadseffektivt og fremtidsrettet virkemiddelapparat. I konsulentrapportene ble det blant annet anbefalt å samle ordningene for klynger og økosystemer.  

Å bidra til bærekraftig næringsutvikling i hele landet er kjernen både i Sivas og Innovasjon Norges samfunnsoppdrag. Reduserte inntekter fra olje- og gassvirksomheten gjør at det å utvikle nye norske vekst- og eksportnæringer er viktigere enn noensinne. Gjennom å samle krefter kan vi oppå mer. Siva har bygget opp en sterk nasjonal innovasjonsstruktur over tid. Innovasjon Norge har et bredt sett med virkemidler og regional og internasjonal tilstedeværelse. Dette vil samlet øke evnen til å levere på oppdragene og til utvikling av ny norsk industri, f.eks. innen nye grønne verdikjeder, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Så snart som mulig, ønsker vi å samlokalisere de av Sivas ansatte som nå blir del av Innovasjon Norge og vårt regionkontor i Trondheim. I tillegg er Innovasjon Norge innstilt på å legge forvaltning og utvikling av andre samhandlingsprogrammer til Trondheim. Vi ser også behovet for å styrke vår teknologikompetanse og samspillet med universitets- og høyskolesektoren. Dette er også funksjoner det vil være aktuelt å legge til Trondheim. I sum innebærer dette at vi får et samlet og styrket innovasjonsmiljø i Trondheim, med sentrale nasjonale oppgaver og en sterk kopling til Innovasjon Norges internasjonale kontorer, sier Haugli. 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget vedrørende Sivas eiendomsvirksomhet i forslag til statsbudsjett for 2022Selskapet vil gå i dialog med departementet og etablere en prosess for å avklare konsekvenser av ulike alternativer. Detaljert plan for dette vil bli presentert i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.  

Sivas øvrige virksomhet blir del av Innovasjon Norge. Dette vil skje etter alminnelige regler for virksomhetsoverføring, i nært samspill med og etter drøfting med berørte ansatte og tillitsvalgte. Innovasjon Norge og Siva vil planlegge for at overføringen skal skje 1.1.2022 og er i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om dette. 

Selskapene vil i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet bidra til å oppfylle regjeringens øvrige ambisjoner for endringer i eierskap og organisering, slik de kommer til uttrykk i Revidert nasjonalbudsjett. Over tid skal gjennomføringskostnadene i virkemiddelapparatet ned. Det legges imidlertid ikke opp til nedbemanning i Siva eller Innovasjon Norge som følge av endringene som nå gjøres.  

Ingrid R. Lorange, adm. direktør i Siva

- Vi er stolte over de gode resultatene som er skapt i Siva og Siva-strukturen over mange år. Næringsministeren gir en tydelig anerkjennelse av dette, og presiserer at endringene som nå annonseres ikke må oppfattes som diskreditering av arbeidet, resultatene og organisasjonens kompetanse. Endringene gjøres kun med bakgrunn i de overordnede målsettingene kommunisert i forbindelse med områdegjennomgangen; et enklere og mer oversiktlig virkemiddelapparat for brukerne, og et ønske om å legge til rette for å videreutvikle en mer effektiv virkemiddelportefølje. Vi i Siva vil gjøre vårt beste for å realisere regjeringens politikk og bidra til målsettingene som er satt, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid R. Lorange. 

Nærings- og fiskeridepartementet har invitert Siva og Innovasjon Norge til å legge rammene for prosessen og planlegge gjennomføring. Dette arbeidet har startet og forventes fullført i midten av juni. Den endelige fremdriftsplanen vil inngå i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, som vil bli lagt frem til høsten.

- Jeg er glad for å se at kompetansen og arbeidet som gjøres i Siva så tydelig anerkjennes av næringsministeren og Innovasjon Norges ledelse, og for de klare signalene som gis om at endringene skal skape grunnlaget for etablering av et felles og sterkt miljø for innovasjon, industri- og næringsutvikling basert i Trondheim, sier Ingrid R. Lorange.