Grønn plattform utlysning

Et stort steg mot grønn vekst og omstilling

Regjeringen bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet.

enova_logo
forskningaradet_logo
innovasjonnorge_logo
Siva Logo (.svg fil)

Regjeringen bevilget 1 milliard kroner til grønn omstilling i næringslivet. Målet er å legge til rette for verdiskaping og flere arbeidsplasser, samtidig som samfunnet må bli mer bærekraftige. Milliardbevilgningen skal gjelde for perioden 2020-2022. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, og Siva vil forvalte midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler slik at brukergrensesnittet oppleves som enkelt.

De som kan oppnå støtte er samarbeidskonstellasjoner og konsortier med bedrifter, teknologi- og forskningsmiljøer. Grønn plattform gir i første omgang muligheter for støtte til forprosjekter og deretter til gjennomføring av større prosjekter.

Hensikten er å utløse muligheter for grønn verdiskaping gjennom større prosjekter. Disse bør omfatte hele verdikjeden fra forskning og kunnskapsproduksjon til testing, kommersialisering og industrialisering av bærekraftige, grønne produkter og tjenester.

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i Horizon Europe gjennom EUs European Green Deal.

Konsortier innen alle typer bransjer kan få midler. Noen eksempler kan være sirkulær økonomi, bioøkonomi og marine næringer, hydrogen- og batteriteknologi, havvind og annen fornybar energi og prosjekter som kan bidra til bruk av ressurser fra leverandørindustrien inn i nye grønne næringer.

Bærekraftig, grønn omstilling angår hele bredden av samfunnet. Det er fem departementer som står bak Grønn plattform. Nærings- og fiskeridepartementet har med seg fire departementer i satsingen: Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet.