Sprer katapult-ordningen til Distrikts-Norge

– Dette er strålende nytt for små og store bedrifter i hele Norge som nå får enda bedre tilgang til å utvikle, teste og simulere løsningene sine, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Bilde av mann i sort dress
– Dette er strålende nytt for små og store bedrifter i hele Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Han sikter til at Siva – Selskapet for industrivekst vil etablere åtte katapult-noder fra Halden i sør til Båtsfjord i nord. Dette betyr enklere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse for bedrifter i samtlige fylker i Norge.  

– Katapult-nodene gjør veien fra konsept til marked enklere, bidrar til det grønne industriløftet og en bærekraftig omstilling. Det er nødvendig for å nå de nasjonale klima- og eksportmålene! Dette gleder jeg meg til å følge videre. Sammen skal vi få til store ting, sier Vestre. 

Godt kvalifisert

Høsten 2022 ble det utlyst pilotprosjekter for etablering av noder under ordningen Norsk katapult. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 28 søknader fordelt på alle fylker. De åtte pilot-nodene som er plukket ut vil fungere som pilotprosjekter for etablering av testfasiliteter i distriktene, og får til sammen mer enn 47 millioner kroner. Forutsatt at bevilgningen i statsbudsjettet for 2023 blir vedtatt, ønsker Siva å gå i kontraktsforhandlinger med: 

  • Powered by Telemark – Telemark/Herøya 
  • Kongsberg Klyngen – Viken/Kongsberg 
  • Smart Innovation Norway – Viken/Halden 
  • Stiftelsen Jæren Teknologisenter – Rogaland/Bryne 
  • NCE iKuben – Møre & Romsdal/Molde 
  • Proneo – Trøndelag/Verdal 
  • Kunnskapsparken Helgeland – Nordland/Mo 
  • Cod Cluster  - Nordland/Finnmark / Bodø/Båtsfjord

Geografisk nærhet

Midlene skal brukes til utvikling, tilgjengeliggjøring og anvendelse av testfasiliteter, samt industrikompetanse for bedrifter i eget nedslagsfelt.  

– Søkerne representerer solide nærings- og innovasjonsmiljø, og vil allerede fra oppstart kunne tilby testinfrastruktur og industrikompetanse. De representerer også et bredt spekter av muliggjørende teknologier, som vil være avgjørende i omstillingen til det grønne skiftet, sier Gaute Moldestad, direktør for avdeling Industri i Siva. 

Målet er at nodene skal samarbeide tett med landets fem nasjonale katapult-sentre, og fungere som koblingspunkter for deres tjenester.  

– Dette øker mulighetene for raskere omstilling og fornyelse hos norske bedrifter, sier Moldestad. 

Søkerne representerer solide nærings- og innovasjonsmiljø, og vil allerede fra oppstart kunne tilby testinfrastruktur og industrikompetanse.

- Gaute Moldestad

Ønsker permanent node-struktur

Pilotprosjektene har tidsbegrenset varighet, og skal evalueres både underveis og ved prosjektslutt.  De skal også brukes til opparbeidelse av et nytt, erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag for hvordan en permanent, nasjonal node-struktur kan utvikles knyttet til ordningen Norsk katapult.  

– Med pilotprosjektene sikrer vi et bedre nasjonalt kunnskapsgrunnlag før en ny utlysning av permanente noder iverksettes. Årlige bevilgninger på statsbudsjettet til satsingen setter forventninger til at nye noder utnevnes og etableres raskt. Det er en god ambisjon, sier Gaute Moldestad.   

Bildet viser en mann som står ved siden av en rollup som viser til Norsk katapult
- Søkerne representerer et bredt spekter av muliggjørende teknologier, som vil være avgjørende i omstillingen til det grønne skiftet, sier Gaute Moldestad, direktør for avdeling Industri i Siva.

Bakgrunn

I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget 40 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene. Formålet er å gi bedrifter over hele landet lettere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse, for på den måten å bidra til økt omstilling og et mer bærekraftig norsk næringsliv. 

Høsten 2022 ble det utlyst pilotprosjekter for etablering av noder under ordningen Norsk katapult, med søknadsfrist 25. september. 

Pilotprosjektet etableres under ordningen Norsk katapult. Dette er en satsing for å bidra til raskere omstilling og mer industriell produksjon i Norge, og forvaltes av Siva på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. 

Bakgrunnen for pilotprosjektene med testfasiliteter i distriktene, er å gi norske bedrifter lettere tilgang til testfasiliteter og industrikompetanse, og gjennom dette sikre mer bærekraftig omstilling av norsk næringsliv. De såkalte nodene knyttes tett til en eksisterende struktur av fem katapult-senter under ordningen Norsk katapult, og skal bidra til å forsterke og videreutvikle ordningen.  

Fakta Norsk katapult

Norsk katapult er en ordning med fem nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk:  

Manufacturing Technology (Raufoss) 
Future Materials (Grimstad) 
Ocean Innovation (Bergen) 
Sustainable Energy (Stord) 
Digicat (Ålesund) 

Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.