1 milliard kroner til elleve store grønne omstillingsprosjekter

11 ambisiøse prosjekter over hele landet får mellom 50-120 millioner kroner hver til å utvikle blant annet avfallsfrie byggeplasser, helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs, økt ombruk av tre og teknologier for tilrettelegger for permanent CO2 lagring.

Bildet viser en dame som sitter ved et bord.
Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Nye grønne arbeidsplasser

Blant annet får Aker Solutions med partnere til sammen 111 millioner kroner for å utvikle teknologier, prosesser og tjenester som tilrettelegger for permanent CO2-lagring på den norske kontinentalsokkelen. Prosjektet skal bygges, i storskala (> 100 Mtonn/år) innen 2030 og er nødvendig for å sikre kostnadseffektiv drift.

Kongsberg-klyngen med partnere får 52 millioner til et prosjekt der ambisjonen er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, samt utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi som har positive ringvirkninger for hele verdikjeden i et livssyklusperspektiv.

Også Scatec med samarbeidspartnere får 79 millioner kroner til et prosjekt der ambisjonen er å utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: NFD

 

– Jeg er veldig glad for at vi nå har delt ut 1 milliard kroner fra Grønn plattform. Her har privat næringsliv, forskningsaktører og andre gått sammen for å realisere store og ambisiøse omstillingsprosjekter, fra helt grunnleggende forskning, til løsninger som er klare for markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Vi opprettet Grønn plattform fordi vi ønsket å få fart på den grønne omstillingen på veien ut av koronapandemien. Disse tildelingene øker utviklingstakten og legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier Nybø.

 

Ny satsing i tråd med EUs Green Deal

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

1,1 milliard kroner er satt av til Grønn plattform i perioden 2021- 2023. Innretningen er i tråd med EUs Green Deal og vil gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Konkurransen om Grønn plattform-milliarden har vært tøff. 44 prosjektsøknader ble sendt inn der det til sammen ble søkt om 4,2 milliarder kroner. Prosjektene er grundig vurdert, både av nasjonale og internasjonale fageksperter. Ytterligere 125 millioner kroner vil bevilges til prosjekter i løpet av høsten.

- Grønn plattform bidrar til det ved å knytte forskning og innovasjon tettere til norsk industriproduksjon, og til etablering av flere grønne arbeidsplasser. 

- Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva

Tett samarbeid i virkemiddelapparatet

Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020.

- Vi må bli dyktigere til å skalere opp og få industrialisert teknologien og kompetansen som kommer ut av forskningsmidlene. Grønn plattform bidrar til det ved å knytte forskning og innovasjon tettere til norsk industriproduksjon, og til etablering av flere grønne arbeidsplasser, sier konstituert administrerende direktør Andreas Krüger Enge i Siva.

– Det er gjennom forskning vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Vi har fryktelig dårlig tid, og forutsetningen for å lykkes er økte investeringer i forskning og innovasjon. Norge trenger et taktskifte i investeringene til forskning og innovasjon, både på kort og lang sikt. Vi har derfor tatt initiativ for å få på plass et stort forskning- og innovasjonsbasert omstillingsforlik for å få nødvendig retning og kraft, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

– Fremtidens næringsliv må være grønt. Innovasjon og næringsutvikling er en forutsetning både for å nå klimamålene og for at vi også fremover skal ha konkurransedyktige bedrifter og arbeidsplasser i hele landet. Gjennom Grønn plattform bidrar vi til noen imponerende prosjekter, som bygger på Norges svært gode forutsetninger for å bidra til løsninger i det grønne skiftet både her hjemme og internasjonalt. Det er en styrke for prosjektene at de utløses gjennom målrettet samarbeid mellom forsking og næringsliv. I tillegg ser vi den mobiliserende effekten av en målrettet og stor satsning, der det offentlige virkemiddelapparatet arbeider tett sammen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Aktørene i konsortiene er basert på partnere registrert i søknadsskjemaet i hovedprosjektet.

Prosjekter som får støtte: 

Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs

Tildelt inntil beløp: 93 millioner kroner

Utvikler en helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs. Dette inkluderer elektrifisering av havbruksinstallasjoner og fartøy som betjener disse, utvikle autonome overvåknings- og beslutningssystemer, samt utvikle et nytt flytefôr og tilhørende oppsamlingsteknologi.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Blue Planet AS, Salmar Ocean AS, Skretting AS, Grieg Seafood ASA, Moreld Aqua AS, UiS, Fishglobe AS, Hauge Aqua Solutions AS, Simula Metropolitan Center For Digital Engineering AS, NTNU, UiB, NMBU, Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet.

Avfallsfrie byggeplasser

Tildelt inntil beløp: 66,5 millioner kroner

Prosjektet tar sikte på å utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av eksakte digitale modeller av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Ferd Eiendom AS, Glava AS, ByggMa ASA, Bergene Holm AS, Pipelife Norge AS, NCC Norge AS, Bjørn Bygg AS, Veidekke ASA, Lindab AS, Gausdal Landhandleri AS, Badigital AS, WK Entreprenør AS, NTI AS, APX System AS, 14 Technology AS, 24Seven Office Norway AS, Codeit AS, Mad AS, CHR Vestrheim AS, SINTEF.

Havnett – Ocean Grid

Tildelt inntil beløp: 82,7 millioner kroner

Equinor Energy AS leder et prosjekt for å utvikle et koblingssystem for havvind som kan håndtere høyere spenning enn dagens løsninger, som muliggjør lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, både bunnfast og flytende.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Equinor Energy AS, Fred.Olsen Renewables AS, Hafslund Eco AS, ABB Power grids Norway, ABB Holding AS, Agder Energi, Aker Solutions, Aker Offshore Wind operating company AS, Benestad Solutions, DWO AS, Nexans Norway AS, Sintef Energi & Ocean, UiO, NTNU, Aibel AS, DNV GL AS, DNV Consulting Norge

Zero Kyst

Tildelt inntil beløp: 120,1 millioner kroner

Har ambisjon om å utvikle og demonstrere nullutslipps fiskefartøy med tilhørende infrastruktur. Prosjektet omfatter ett nybygd nullutslippsfartøy, ti ombygde fartøy, tjenester for ombygging og vedlikehold av fartøy, samt en helhetlig løsning for fleksibel og kostnadseffektiv forsyning av elektrisitet og grønt hydrogen som drivstoff.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Selfa Arctic AS, Hymatech AS, Øra AS, Ballstad slip AS, Plug AS, Lofotkraft Muligheter, Siemens Energy AS, Sintef Energi & Ocean & Helgeland, Renergy - Renewable Energy Cluster, NTNU, Flakstad kommune, H2 Marine, m.fl.

AlgOpti

Tildelt inntil beløp: 93,3 millioner kroner

Ny og bærekraftig næringskjede for laks basert på produksjon av mikroalgebiomasse produsert av avfall (CO2, NOx, varme og vann) ved ferrosilisiumanlegget Finnfjord AS. Konvensjonelt fôr har et CO2-fotavtrykk på 2-2,5 kg CO2/kg laks, mens dette fôret blir CO2-nøytralt.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Finnfjord AS, Nofima AS, Ewos Innovation, Flakstadvåg Laks AS

Carbon Links

Tildelt inntil beløp: 111 millioner kroner

Prosjektet består av å utvikle teknologier, prosesser og tjenester som tilrettelegger for storskala, permanent og kostandseffektiv CO2-lagring på kontinentalsokkelen, i storskala (> 100 Mtonn/år) innen 2030 og kostnadseffektiv (70% kostnadsreduksjon).

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Aker Solutions AS, Sintef Energi & Ocean, Lundin Energy Norway AS, Equinor ASA, Total Norge AS, Cognite AS, Aize AS, Wintershall Dea Norge AS, Wärtsilä Norway, Vår Energi AS, AGR Energy Services AS, Sustainable Energy AS, OpenGoSim

Norwegian Battery Packing Network

Tildelt inntil beløp: 52 millioner kroner

Ambisjonen er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, samt utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi som har positive ringvirkninger for hele verdikjeden i et livssyklusperspektiv.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Zem AS, Nordic Batteries AS, Intek Engineering, Siemens AS, Institutt For Energiteknikk, Tronrud Engineering, USN, IFE, Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS, Beyonder, Brødrene Aa AS, Moen Marin AS, Kongsberg Terotech AS, Freyr, Kongsberg, SINTEF Manufacturing

SirkTRE

Tildelt inntil beløp: 105,7 millioner kroner

Prosjektet "SirkTRE" har som ambisjon å firedoble gjenbruket av tre de neste ti årene ved å etablere en helsirkulær verdikjede for tre, hvor avtfall skal minimeres og tre skal ombrukes i byggenæringen. Konkrete ombruksløsninger vises i byggeprosjekter hvor lokale verdikjeder etableres og ny digital teknologi tas i bruk.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Omtre AS, Ringalm, Forestia, Hunton Isolasjon, Bolig Partner, Landheim, Ragn Sells, Sirkulær Ressurssentral AS, Standard Norge, Looping, Norsk Massivtre, Haugen Zohar arkitekter, Ola Roland; Viken skog SA, Grape architects AS, Fragment AS, Statsbygg, Glommen Mjøsen Skog AS, NIBIO, LY hytta AS, Norsk treteknisk institutt, Forestia AS, NTNU, NMBU, Norw Wood Cluster, Store norske boliger AS, Aasneslands limtre AS, Looping AS, Høgskolen i Innlandet Future manufacturing AS og Ålesund kunnskapspark

AluGreen

Tildelt inntil beløp: 76,9 millioner kroner

Prosjektet skal verifisere effektene av økt innhold av skrap-aluminium i materialer, prosesser, anvendelser og design, for å kunne utvikle nye løsninger med skrap-aluminium i store infrastrukturprosjekter (broer og brofundamenter), undersjøiske kabler og elektrifisert transport. Innsamlingsprosesser, raffinering og løsninger for sammenføyning blir også utviklet i prosjektet.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Norsk Hydro AS, Oshaug Metall, Christie & Opsahl, Overhalla Betongbygg, Norcable, Corvus, Ocean Sun, Kodyna, Leirvik, Nexans, Benteler Automotive raufoss, Metallco Aluminium, Prodtex, DR Techn Olav Olsen AS, Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS, NTNU, SINTEF, Corvus Energy AS, Nordic Office Of Architecture AS, Statnett

Scatec

Tildelt inntil beløp: 79 millioner kroner.

Scatec vil utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi med integrert batterisystem, og nye digitale verktøy for optimal planlegging, dimensjonering, design og drift.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Scatec, Prediktor, Ocean sun, IFE, Sintef Energi

Econnect Energy

Tildelt inntil beløp: 89,1 millioner kroner

Prosjekt som tar sikte på å utvikle en verdikjede for bunkringsanlegg for ammoniakk til maritim sektor. Pilotanlegget for bunkring av ammoniakk er planlagt lokalisert ved Fjord Base i Florø.

Deltakere i samarbeidsprosjektet: Econnect, Amon Maritime, Yara International, Hyex Safety AS, Fjord Base, Global Ocean Technology, Sintef Energi.

 

 

Tildelinger - temaområder: 

Om Grønn plattform

  • I regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling ble det satt av 1,125 milliard kroner fordelt over tre år til en ny Grønn plattform.
  • Bevilgningen for 2021 er 458 millioner kroner. De to neste årene er det satt av 333 milliarder kroner.
  • Målet med Grønn plattform er å legge til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv.
  • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kunne søke om støtte.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
  • En hovedutlysning vil finne sted før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.  I hovedutlysningen vil det være mulig å få støtte på mellom 50 og 150 millioner kroner.