Stor interesse for å utvikle morgendagens helseløsninger

Regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring, Pilot Helse, fikk inn 100 søknader om forprosjekter. 29 av disse får nå rundt 300 000 kroner hver for å jobbe videre mot en hovedutlysning i september

Bilde av nettbrett som brukes til diagnostisering
Foto: Unsplash/Tom Claes

– Den store interessen for å utvikle innovative og effektive helseløsninger viser at timingen for prosjektet er bra. Flere av innovasjonsselskapene i Siva-strukturen er involvert i en del av forprosjektene. De har jobbet med dette i mange år, og vil bli viktige bidragsytere for å nå de målene som er satt, sier Gaute Moldestad, direktør Industri i Siva. 

Stort potensial

Pilot Helse er en ny satsing som skal finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten, og verdiskaping i norsk næringsliv. Virkemiddelapparatet bak ordningen består av Forskningsrådet, Siva, de regionale helseforetakene (RHF) og Kommunesektorens organisasjon (KS). 

Av de 100 søknadene som Forskningsrådet mottok, får altså 29 støtte til forprosjekt. I hovedprosjektfasen er det indikert at det kan gis støtte til store treårige prosjekter, med støttebehov på 15-25 millioner kroner per prosjekt. Totalt vil om lag 100 millioner kroner lyses ut med frist 15. september.

– Innovasjon og samarbeid er vesentlig for å sikre framtidens helse- og omsorgstjenester. Derfor er det håpefullt og gledelig å se så mange kompetente fagmiljøer samarbeide om prosjektideer som er innovative, kan bidra til økt bærekraft og som har stort potensial for å rette seg mot et internasjonalt marked, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

– Helsetjenestens interesse for å ta i bruk nye løsninger, og helsenæringens evne til å utvikle nye produkter og tjenester, har trolig aldri vært sterkere enn nå. Samtidig har norsk helsenæring en sterk vekst. Koronapandemien har bidratt ytterligere til dette. Lanseringen av Pilot Helse treffer derfor behovet i helsesektoren og næringsmuligheiene veldig godt, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet. 

Modernisering av helsetjenester med ny teknologi

Virkemiddelapparatet bak ordningen; Forskningsrådet, Siva, de regionale helseforetakene og KS, har identifisert to prioriterte temaer for satsingen: 

  • Pasienten hjemme 
  • Bærekraftig helsetjeneste  

Bedriften PPM Robotics AS er en av de som nå får 300 000 kroner til å jobbe videre med søknaden sin, og prosjektet "Nursing Home 2030". Søknaden retter seg mot utfordringen knyttet til økt bemanningsbehov i helsesektoren, blant annet på grunn av økende forventet levetid. Presset på personalressurser vil øke. Målet i prosjektet er å utvikle en service-robotløsning som kan bidra til nye og mer bærekraftige arbeidsmåter i pleiehjem. Selskapet holder til i Trondheim, og har fått med seg Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold.  

Intervensjonssenteret (IVS) er en annen aktør som får støtte til videre arbeid med søknaden. Målet for et eventuelt hovedprosjekt er å utvikle et trygt system for trening av deler av hjernen, hemmet i psykiske lidelser. Forprosjektet og et eventuelt hovedprosjekt vil ta utgangspunkt i en avansert norsk VR-plattform, opprinnelig utviklet av Nordic Neurotech AS, som vil kommersialiseres i et hovedprosjekt. En løsning for å fremme teknikken er allerede etablert. Bedriften ønsker å utvikle et brukervennlig verktøy for selvtrening som er tilpasset både behandler og pasient. Nordic Neurotech AS er med som samarbeidspartner. 

Fakta om Pilot Helse

  • Regjeringen har de to siste årene satt av midler til temaet "bærekraftig helsenæring". 
  • Målet med Pilot Helse er å finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv. 
  • Alle prosjekter som sikter seg inn på tydelige behov i helsetjenesten, kan søke om støtte.
  • Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon og Siva samarbeider om ordningen.  

Disse prosjektene får støtte til forprosjekt: 

Prosjekt  Prosjektansvarlig 
Hjertesvikt AI – klinisk beslutningsstøtteverktøy  Akershus Universitetssykehus 
Preventiv helse - bedre bruk av helsedata  AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 
SmartLaken - løsning for kontinuerlig monitorering av infeksjonsutvikling på institusjon og i hjemmet    

ASAP-NORWAY AS 

Digital samhandling i akuttkjeden  Bliksund AS 
Forprosjekt EgoH– e-plattform for god oral helse  DENTAAPPS AS 
Clinical Trial Site Accelerator Software - streamlining trial initiation making new treatment options available for patients – faster.    

DIGITAL ADJUVANT AS 

EpiMask – Flerbruks helmaske for helsepersonell  EPIGUARD AS 
Presisjonsproduksjon av helsetjenester i Helsevakta 2.0  FREDRIKSTAD KOMMUNE 
GRASP: an innovative digital diagnostic and monitoring medical device for treating somatic and chronic pain    

GRASP AS 

Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge  HELSE BERGEN HF 
Dronar for effektivisering av helsenorge  HELSE FØRDE HF 
Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert 

pasientmedvirkning og kartlegging 

  

HELSE FØRDE HF 

  

Medisinsk avstandsoppfølging av væskebalanse 

HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER 
Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv    

HELSE STAVANGER HF 

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus    

IMATIS AS 

Hyperbar oksygenering i rehabilitering etter hjerneslag  Institutt for helse og funksjon 
Målrettet hjernetrening – et trygt system for trening av deler av hjernen hemmet i psykiske lidelser; revolusjonerende ny pasientbehandling    

Intervensjonssenteret 

Digital støtte for hjemmeoppfølging og pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivå    

NORDLANDSSYKEHUSET HF 

Trygg Natt - Sensorsystem for indirekte monitorering av pust, søvn og bevegelse for bedret pasientsikkerhet  OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, 

Avdeling for akutt psykiatri 

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot  PPM ROBOTICS AS 
Veribarr Inside  QUANTIDOC AS 
Impatient – effektiv beslutningsstøtte i psykisk helse  SYKEHUSET INNLANDET HF 
Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset  TELENOR NORGE AS 
ReScreen: Digital og evidensbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering    

UNICARE NORGE AS 

Modernisering og forbedring av opplæring av ansatte og pasienter: AR-drevet mikroopplæring i helsetjenesten    

UNIFRACTAL AS 

 

A framework for assistive robotics technology in personalised healthcare (ASSISTANT)    

UNIVERSITETET I AGDER 

Gordisk - pilotering av metode og regelverk for å ta i bruk digitale helseløsninger i helsetjenesten.  Validé as c/o Norwegian Smart Care Cluster 
Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future    

VESTRE VIKEN HF 

Tett På: en sekundærforebyggende digital helsetjeneste rettet mot ressurspersoner rundt sårbare barn og unge i alder 0-12 år.    

YOUWELL AS