Statsbudsjettet for 2021

I dag er det lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. For Siva innebærer dette i hovedsak en videreføring av dagens aktivitetsnivå.

statsbudsjettet 2021 figurer

I Regjeringens forslag er det satt av 138,5 millioner til Norsk katapult i post 71, inkludert 38,5 millioner kroner øremerket Grønn plattform og som inngikk i krisepakken som ble vedtatt i Stortinget i juni. I inneværende statsbudsjett ble det også bevilget 100 millioner kroner til Norsk katapult før Grønn plattform.

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene finansieres via post 61 i Regional- og distriktsutvikling (kap 553) sammen med andre virkemidler for «mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling».

I statsbudsjettet for 2021 foreslår Regjeringen 780,8 millioner kroner samlet på posten. Det er fylkeskommunene som avgjør hvor mye av post 61 som skal benyttes til næringshage- og inkubasjonsprogrammene. I post 61 er det også øremerket midler til administrasjons- og gjennomføringskostnader for programmene i Siva. Denne posten er antatt uforandret for Siva sin del, men dette vil avklares når oppdragsbrev blir ferdigstilt.

Regjeringen foreslår også å bevilge 38,2 millioner kroner til Siva på post 70 som grunnfinansiering for kostnader som i mindre grad varierer med oppdragsmengden fra staten og fylkeskommunene. Bevilgningen er en prisjustering av fjorårets bevilgning.

Eiendomsvirksomheten i Siva er driftsmessig selvfinansierende hvert år, men også finansiert basert på et låneopptak i statskassen. I 2021 skal Siva betale 22,55 millioner kroner i renter og provisjoner.