Økt kompetanse og enklere tilgang til katapult-sentrene

Siva utlyser 30 millioner kroner til utviklingsprosjekter i de fem eksisterende katapult-sentrene.

Bildet viser en dame som sitter foran et bord og jobber med elektronikk i en inkubasjonsbedrift

Midlene skal brukes til å utvikle metodikk og verktøy som gir katapult-sentrene økt kompetanse, eller gir bedriftene enklere tilgang til katapult-sentrene, uavhengig av geografisk lokalisering. Resultatene fra prosjektene skal kunne benyttes av alle som er med i ordningen Norsk katapult.

Det forventes at prosjektene vil bidra til økt samarbeid og synergi mellom ordningen Norsk katapult og næringshagene, inkubatorene og innovasjonsselskapene i Siva-strukturen, samt klyngene og regionale industri- og næringsmiljøer.

Kompetanseprosjektene skal bidra til utvikling av (et):

  • utvidet kompetansetilbud i og mellom katapult-sentrene
  • helhetlige tilbud i samarbeid med andre kompetansetilbydere
  • nye metoder for kunnskap- og kompetanseformidling
  • gjennomføring av pilot-testing av utviklede kompetansetilbud
  • ny kunnskap som kan danne grunnlag for utvikling og bedre tilrettelegging av tjenestene hos katapult-sentrene

Mobiliseringsprosjektene skal bidra til:

  • flere verdiøkende koblingspunkter mellom bedriftene og katapult-sentrene
  • styrke koblingene mellom regionale innovasjonsaktører og de nasjonale katapult-sentrene.
  • økt geografisk og bransjemessig distribusjon og tilgang til katapult-sentrenes tilbud/tjenester
  • bidra til at underleverandører raskere og med mer kraft omstiller seg for nye og mer miljøvennlige løsninger

Utviklingsprosjekter betraktes ikke som statsstøtte, og det stilles heller ikke krav til egeninnsats fra deltakerne i utviklingsprosjektet. Det kan søkes om inntil 2 millioner kroner per utviklingsprosjekt. Støttede utviklingsprosjekter skal være avsluttet senest i oktober 2022.

Utlysningen er rettet til de fem eksisterende katapult-sentrene. Midlene er hentet fra bevilgningen til testfasiliteter (Norsk katapult) på 100 millioner kroner over statsbudsjettet for 2020.