Sivas bærekraftstrategi innen eiendom bærer frukter

Skjerpede krav for bærekraft, stor aktivitet og solide resultater som følge av god forvaltning og flere eiendomssalg. Slik kan eiendomsvirksomheten i Siva oppsummeres for 2019.

Fabrikkbygning solgt til leietaker i Årdal
Fabrikkbygning solgt til leietaker i Årdal

Årsrapporten for 2019  redegjør for stor aktivitet knyttet til utvikling og investeringer i ny eiendom, omstruktureringer av eierskap, samt flere oppgraderinger.

Siva bidrar med utvikling, investering, forvaltning og eierskap. Sivas investeringer avlaster risiko for andre investorer, og kan slik utløse mobilisering av privat kapital. Eiendomsporteføljen har en samlet verdi på 4,8 milliarder kroner. Den består av over 100 eiendommer på til sammen ca. 500.000 kvadratmeter, og har stor spredning både geografisk og bransjemessig.

- Sivas eiendomsvirksomhet bidrar til å utløse og forsterke norsk industri, og legger til rette for innovative miljøer over hele landet, sier Kristian Strømmen, fagansvarlig Investering Eiendom i Siva.

I tillegg til gode industri- og næringslokaler, får bedriftene nettverk, partnere og kompetanse på kjøpet.

I 2019 mottok Siva 32 henvendelser om mulige eiendomsinvesteringer. Det ble igangsatt investeringer fem steder: Fjellregionen, Drag, Oppdal, Tromsø og Oslo til en samlet verdi av 325 millioner kroner.

Setter standarden selv

Som byggherre har Siva satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR standard, som er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper.

Dette er med på å skape bevissthet blant eiere, brukere, prosjekterende og driftsansvarlige rundt fordelene ved å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. Det bidrar også til at man kan foreta kostnadseffektive løsningsvalg og anerkjennelse i markedet for det som oppnås.

I tillegg foregår det kontinuerlig oppgraderinger av eldre bygningsmasser for å redusere energiforbruket.

- Med Siva som investor realiseres investeringer og mobiliseres privat kapital som ellers ikke ville blitt realisert. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital.

- Kristian Strømmen

Millioner i kontinuerlig omløp

Siva oppnådde i 2019 et årsresultat på 151 millioner kroner. Det solide resultatet skyldes god forvaltning, gevinst ved salg av eiendom og økt resultat fra tilknyttede selskap. I 2019 ble det solgt eiendommer og eierandeler i eiendomsselskap til en samlet verdi av 236 millioner kroner.

Eksempler er en fabrikkbygning som ble solgt til en leietaker i Årdal kommune. Sivas investering for ti år siden var avgjørende for at NorSun AS kunne starte med produksjon av monokrystallinske wafere til ultra-høyeffektive solceller i Årdal. Salget medførte en gevinst for Siva på 93 millioner kroner i 2019. Salg av aksjer i næringslivsklyngen Norsk Maritimt Kompetansesenter i Ålesund er ett annet eksempel. Nye eiere kom inn høsten 2019, og Siva kunne dermed realisere 40 millioner kroner som resultat fra sin reduserte eierandel i NMK Holding AS.

- Salg av eiendom eller eierandeler i eiendomsselskap er i tråd med Sivas strategi for satsing på ny industri, tilrettelegging av sterke regionale arenaer for forskning og kommersialisering av ideer fra næringslivet, samt mobilisering av privat kapital, sier Kristian Strømmen.

Utleiegraden i 2019 var på 85 prosent mot 84 prosent i 2018. Graden viser samlet antall utleide kvadratmeter målt mot porteføljens totalareal. Målsettingen er 100 prosent utleie av Sivas bygg.

 

 

Mer enn kjøp og salg

Investeringer i eiendom er langsiktige forpliktelser hvor Siva som eier og forvalter til enhver tid må tilrettelegge for leietakers vekst og utvikling. En vesentlig del av virksomheten består av forvaltning og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje tilpasset næringslivets behov.

Investeringene skal senke barrierene for etablering av industri og nærings- og kunnskapsmiljøer. De skal være tilpasset næringslivets behov, og Sivas involvering skal være utløsende for investeringer som er spesielt krevende for private aktører å gjøre alene. Siva foretar helhetlige vurderinger basert på formålet om å utløse lønnsom næringsutvikling.

Både ved investeringer i nye bygg og selskap og utvikling av eksisterende bygningsmasse arbeides det med å optimalisere sammensetningen av brukere/leietakere for å stimulere til lønnsom næringsutvikling. I eksisterende bygninger krever dette stadige tilpasninger til nye brukere, samtidig som økonomien i hvert enkelt prosjekt skal ivaretas.

- Med Siva som investor realiseres investeringer og mobiliseres privat kapital som ellers ikke ville blitt realisert. Siva har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital, sier Kristian Strømmen.

Investeringer i eiendom og forvaltning av bygninger utgjør en vesentlig del av det innovasjonsarbeidet som Siva utfører. I eiendomsprosjektene er det snakk om mer enn kapital. Gjennom kompetanse, kunnskap om øvrige virkemidler, nettverk, og legitimitet som en nasjonal nærings- og eiendomsutvikler tilføres en betydelig merverdi til prosjektene. Muligheten for å lykkes øker.

- I samspill med andre virkemidler i Siva og i det øvrige virkemiddelapparatet bidrar eiendomsinvesteringene til at kunnskap og kompetanse spres på best mulig måte og gir økt verdiskaping, sier Kristian Strømmen.

Sivas eiendomsvirksomhet er organisert gjennom det heleide datterselskapet Siva Eiendom Holding AS, som er selvfinansierende og drives på kommersielle vilkår med avkastningskrav.

Les Sivas årsrapport for 2019