Grep for videre vekst i helsenæringen

Tilgang til offentlige anbud og støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering er viktig for å sikre videre vekst i den norske helsenæringen.

Bildet viser en dame med fullt smittevernsutstyr og som vasker sine hender

Helsebedriftene med industriell produksjon i Norge har høyere vekst og eksportandel enn de uten. Det fremkommer i Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2020.

- Vi må legge til rette for mer industriell produksjon i Norge. Et forpliktende samarbeid mellom industrien og det offentlige vil kunne oppmuntre og slippe til nye norske løsninger. Det vil også kunne redusere risiko for investorer og påvirke kapitaltilgangen positivt.

Det sa Ingrid Lorange, administrerende direktør i Siva da rapporten ble presentert på et digitalt lanseringsmøte i dag. Siva er en av partnerne i konsortiet som står bak rapporten.

Industriell produksjon er viktig for verdiskapingen i Norge, og særlig i en tid med omstilling bort fra å være en oljebasert økonomi.

For helseindustrien vil korona-pandemien i tillegg kunne forsterke behovet for produksjon i Norge. Gitt at mange land i større grad vil prioriterer nasjonale produsenter for å bidra til større andel «selvberging» på viktige områder, vil mange produsenter få et større hjemmemarked som de kan utvikle seg i, og den internasjonale konkurransen blir enda tøffere.

Det er med andre ord flere gode grunner til at vi også innen helsenæringen må legge til rette for industriell produksjon i Norge.

- Vi må legge til rette for mer industriell produksjon i Norge. Et forpliktende samarbeid mellom industrien og det offentlige vil kunne oppmuntre og slippe til nye norske løsninger.

- INGRID LORANGE

Lorange sa det er god grunn til optimisme, og at det er gode strukturer for å hjelpe mange gründere i gang og pekte på inkubatorer, klyngearbeid, i universitetssektoren og forskningsinstitusjonene.

For å møte utfordringene helseindustrien står overfor pekte Lorange på flere elementer som bør inngå i «løsningen», sett fra Siva sin side. Vi må:

  • Kraftsamle rundt de sterke miljøene
  • Se på om dagens tilskuddsvirkemidler tar tilstrekkelig høyde for industriens særpreg
  • Forsterke Norsk katapult for å hjelpe flere bedrifter over «dødens dal» og til skalering
  • Tilby mer kapitalavlasting ved etablering av industriproduksjon i Norge
  • Videreutvikle samarbeidet mellom industrien, virkemiddelapparatet og helsevesenet

 

I rapporten fremkommer det at den norske helseindustrien hadde en omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018, at veksten i 2019 er estimert til 6,2 prosent og at det er sterke forventninger til de neste tre årene. Det var før korona-pandemien slo til. Pandemien er en «helsekrise» som medfører rekordhøy etterspørsel for noen segmenter, mens det er helt stopp i andre segmenter av helseindustrien.