En helsenæringsmelding for økt innovasjon og næringsutvikling

helsenæringsmelding

Helsenæringen har potensial til å bli en av de viktigste vekstnæringene fremover. Dagens og fremtidens helsetjenester står ovenfor store utfordringer og høye forventninger.

Helsenæringsmeldingen som ble fremlagt i dag peker på hvordan næringslivet kan bidra til både bedre helsetjenester og flere arbeidsplasser, skatteinntekter og omstilling. Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge står klare til å følge opp Stortingsmeldingen.

Forskning og innovasjon for verdiskaping

Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen og sektoren i Norge. Den nye helsenæringsmeldingen beskriver tydelig at forskning, innovasjon og teknologiutvikling henger sammen og at dette er en forutsetning for å utvikle en sterk helsenæring.

 – Det er positivt at regjeringen vil legge til rette for å styrke helsetjenestenes, instituttsektorens og universitetenes roller som nødvendige forsknings- og utviklingspartnere i krevende innovasjonsløp sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor flere teknologi- og fagområder er en forutsetning for at helsenæringen skal kunne skaleres og bidra til å løse de utfordringene helsesektoren står ovenfor. Dette vil også føre til økt verdiskaping i Norge sier Røttingen.

Røttingen trekker også frem at det er positivt at meldingen beskriver betydningen av klinisk forskning for helsenæringen. – Tilrettelegging for økt kapasitet og kvalitet i kliniske studier er viktig både for næringen, helsetjenestene og pasientene, sier Røttingen.

Meldingen synliggjør også potensialet for økt kommersialisering av innovative ideer fra helse- og omsorgstjenestene i tillegg til forskningsresultater fra medisinsk og helsefaglig forskning. Også betydningen av forsvarlig bruk av helsedata i utviklingen av legemidler og medisinsk teknologi blir trukket frem.

Mer samarbeid

 – Som eier i innovasjonsselskaper og gjennom inkubatorer, næringshager og

katapult-sentre, kan Siva mobilisere til næringsutvikling og tettere samarbeid, sier direktør for innovasjon i Siva, Kjerstin Spjøtvoll.

Helsenæringen peker på at mer samarbeid mellom næringslivet og helse- og omsorgssektoren vil kunne bidra til økt produkt- og tjenesteinnovasjon. Siva-strukturen er et godt etablert «verktøy» for å koble ulike miljøer, og kan aktiveres ytterligere for å realisere helsenæringsmeldingen.

Et av tiltakene er å gjøre eksisterende laboratorier/infrastruktur for testing og pilotering ved universiteter, høgskoler og sykehus mer tilgjengelig for næringslivet, og samtidig vurdere eventuelle insentiver for å få dette til. – Dette er et forslag som bygger på katapult-logikken og som kan gi stor effekt, sier Spjøtvoll.

Siva vil også bidra inn i «helseklyngene» ved blant annet å mobilisere helsebedrifter til å benytte utstyr og kompetanse i katapult-sentrene. Dette vil bidra til at helsebedriftene raskere får industrialisert sin virksomhet.

Et verdifullt vekstområde for norsk næringsliv

– Utvikling innen helsenæringen er viktig for pasientene gjennom et bedre behandlingstilbud samtidig som det kan bli et verdifullt vekstområde for norsk næringsliv, sier Mona Skaret, direktør for offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge.

Helsenæringsmeldingen peker på at Norge trenger mer offentlig – privat samarbeid for å bedre pasienttilbudet, redusere veksten i helsebudsjettene og bidra til verdiskaping. I Norge er 85 prosent av markedet offentlig og bruken av innovative anskaffelser som utviklingsverktøy i offentlig sektor har et stort potensial.

 – Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet og den offentlige helsetjenesten kan samarbeide tettere. Ved å ta i bruk nye innovasjoner i prosesser, tjenester og produkter, vil vi effektivisere og bedre dagens pasientbehandling samtidig som vi bidrar til økt verdiskaping. Vi har et uforløst potensial for mindre, innovative norske selskaper som både vil og kan være med på å forme morgendagens sykehus og velferdsteknologiløsninger, sier Skaret.

Et globalt marked

Helsenæringen kan løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene samtidig som den kan bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

Økt innovasjon er avgjørende for at vi skal bedre levestandard, minske belastningen på offentlige budsjetter og rigge morgendagens helsesystemer. Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge ønsker å stimulere til en slik utvikling gjennom eksisterende virkemidler og mer helhetlige løp slik at innovasjonene når pasienter og brukere raskere.

Helsenæringsmeldingen er en viktig bestilling fra regjeringen, og vi kan bidra til å realisere økt verdiskaping og bedre tjenester i helsesektoren, avslutter de tre direktørene.

Les meldingen her