5,5 millioner kroner ekstra til vekst og innovasjon i Nord-Norge

nord2 - unsplash

Nord-Norge er den store vinneren i den nasjonale konkurransen på forsterking av næringshager og inkubatorer. Nå vil flere bedrifter i nord kunne motta hjelp til etablering, vekst og omstilling gjennom Sivas nasjonale inkubasjons- og næringshageprogram.

Siva har gitt 34 millioner kroner til næringshager og inkubatorer i Nord-Norge i år, og nå er det lyst det ut nye midler innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammene. De har blant annet som formål:

  • Å øke den geografiske utvidelsen av programmenes nedslagsfelt.
  • Å bidra til etablering, vekst og omstilling for bedrifter som er lokalisert på steder som ikke tidligere har hatt dette tilbudet.

- Det er gledelig å se at inkubator og næringshager fra Nord-Norge vinner i en nasjonal konkurranse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Øker muligheten for å lykkes

De nasjonale næringshage -og inkubasjonsprogrammene har de siste årene hatt rekordresultater. En rapport fra Statistisk sentralbyrå viser en betydelig mervekst for bedriftene i Siva-støttede inkubatorer og næringshager enn sammenlignbare bedrifter. Effekten er betydelig for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte. Nå vil enda flere selskaper i nord få hjelp og støtte til å vokse og etablere seg.

– Det er gledelig å se at inkubator og næringshager fra Nord-Norge vinner i en nasjonal konkurranse, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Dette betyr at flere bedrifter i nord får hjelp til etablering og omstilling. For regjeringen er det et viktig mål å øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene og mulighetene som finnes i nord, sier statsråden.

Sterk konkurranse

Siva mottok i alt 43 søknader, hvorav fem ble innvilget støtte. Av de fem som fikk innvilget sine søknader er tre fra Nord-Norge:

Halti Næringshage i Troms – geografisk utvidelse til bedrifter i Lyngen og Storfjord

Kunnskapsparken Bodø i Nordland – geografisk utvidelse til bedrifter i Lofoten og Vesterålen

Nordkappregionen Næringshage i Finnmark – geografisk utvidelse til bedrifter i Hammerfest

Siva finansierer 40 næringshager og 35 inkubatorer over hele landet.

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Inkubasjonsprogrammet bidrar til verdiskaping gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva (Foto: Lasse Berre).

Siva har et særlig ansvar for å fremme vekst og utvikling i distriktene. Det at tre viktige miljøer fra Nord-Norge lykkes i denne sterke konkurransen er veldig positivt, og med et større nedslagsfelt forventer vi at disse midlene vil bidra til at mange flere bedrifter kan dra nytte av kompetansen som finnes i disse næringshagene og inkubatorene, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.

kort om sivas programmer

  • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering.
  • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging.
  • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3600 bedrifter.
  • Fylkeskommunene og regionalt næringsliv er viktige samarbeidsaktører for Siva