Siva øker sannsynligheten for suksess

Uten navn2

Ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser en betydelig mervekst og høyere verdiskaping for bedriftene i Siva-støttede inkubatorer og næringshager.

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Sivas 35 næringshager og 40 inkubatorer. Det var rekordhøye 4 000 bedrifter som var tilknyttet inkubatorene og næringshagene i 2017.

Resultatene som fremkommer i rapporten kan indikere at deltakelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess -Erik Fjærli, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bedriftene som er tilknyttet en inkubator eller næringshage har bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare foretak i en kontrollgruppe. Effektene er betydelige for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte. Les rapporten her.

-De positive resultatene som fremkommer i rapporten kan indikere at deltakelse i Sivas programmer er en faktor som øker sannsynligheten for suksess, og som bør tillegges vekt når andre virkemiddelaktører tildeler støtte. Rapporten viser også at om lag en fjerdedel av bedriftene i Sivas programmer mottar finansiering fra andre virkemiddelaktører, sier Erik Fjærli, seksjonssjef i SSB.

SSB påpeker videre at indirekte virkemidler som Sivas programmer kompenserer

Kort om Sivas programmer

  • Inkubasjonsprogrammet til Siva er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering.
  • Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging.
  • Siva har 35 inkubatorer og 40 næringshager i Norge som drifter programmene med til sammen 3600 bedrifter.

en markedssvikt som private aktører alene ikke vil ha tilstrekkelig insentiver for å påta seg. Kapitaltilgangsutvalgets nylig publiserte rapport viser også til at Siva, og særlig inkubasjonsprogrammet, har en indirekte rolle i innovasjonsprosessene ved å tilby infrastruktur og nettverk for innovasjon. Utvalget ser positivt på at Siva fyller denne rollen, og kan ikke se at det foreligger noe alternativt privat kapitalmiljø som kan dekke dette behovet.

Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva (Foto: Lasse Berre).

– Vi er veldig fornøyde med at SSBs rapport bekrefter at våre programmer er effektive virkemidler for å oppnå vekst og verdiskaping i næringslivet. Dette viser at næringshagene og inkubatorene gjør en svært viktig jobb for bedrifter rundt om i hele landet. sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for Innovasjon i Siva.