Norge får katapultsentre for framtidsrettet materialteknologi og avansert vareproduksjon

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde de to første katapultsentrene, her sammen med (fra venstre): Espen Susegg (Siva), Gro Eide (Elkem),  Svein Terje Strandlie (SRM).
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde de to første katapultsentrene, her sammen med (fra venstre): Espen Susegg (Siva), Gro Eide (Elkem), Svein Terje Strandlie (SRM).

SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Elkem AS er tatt opp i den nye ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale testsentre som skal være et tilbud til innovative bedrifter fra hele landet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde de to første katapultsentrene, her sammen med (fra venstre): Espen Susegg (Siva), Gro Eide (Elkem), Svein Terje Strandlie (SRM).

Norwegian Manufacturing Technology Center (NMTC) i Raufoss skal være et nasjonalt senter for læring og innovasjon på tvers av bransjer, med fokus på avansert produksjon. Senteret skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere og mer nyskapende. Bedrifter skal oppleve høyere produktivitet, raskere innovasjonstakt og redusert risiko på veien fra idé til marked. Bak satsingen står SINTEF Raufoss Manufacturing AS, som har med seg en rekke samarbeidspartnere fra hele landet.

NTMC blir katapultsenter for avansert vareproduksjon. På bildet (fra venstre): Mette Foss Dalseg (daglig leder TotAl-gruppen), Svein Terje Strandlie (adm.dir SINTEF Raufoss Manufacuturing) og Ottar Henriksten (prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing og prosjektleder for katapultsenteret). Foto: Jarle Nyttingnes.

FutureMat i Kristiansand skal bli et katapultseter for framtidens materialer. Ambisjonen er å skape et senter som er teknologisk verdensledende, og samtidig et lavterskeltilbud til landets mange små og mellomstore bedrifter. FutureMat skal være en merkevare for bedrifter som er avhengig av å benytte framtidens materialer i sine produkter. Senteret etableres av Elkem AS i nært samarbeid med flere store industriaktører og næringsklynger.

FutureMat blir katapultsenter for framtidens materialer. På bildet (fra venstre): Lars Petter Maltby (Eyde-klyngen), Knut Mørk (adm.dir. ReSiTec), Kjell Johannessen (UiA) og Siv Håtveit Wik (Elkem, leder for pilotavd.). Foto: Jan Rune Eide.

Byggesteiner for industri- og teknologinasjonen Norge

Offentliggjøringen av de to katapultsentrene ble foretatt av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på en åpen markering i Oslo fredag formiddag.

– ­Med de nye Katapultsentrene på Raufoss og i Kristiansand får norsk næringsliv en unik mulighet til å teste ut ny teknologi og smarte løsninger. Katapultsentrene blir viktige byggesteiner for Norge som ledende industri- og teknologinasjon, i møte med det grønne skiftet og sterkere global konkurranse. Med sine testanlegg, nettverk og høye kompetanse vil de ha en viktig rolle for utvikling i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ordningen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Næringsminister Monica Mæland er svært godt fornøyd med at katapultsentrene nå kommer på plass.

Jeg vil gratulere SINTEF Raufoss Manufacturing og Elkem, med partnere. Dette er spennende miljøer som jobber med framtidsrettede teknologier og løsninger på hver sine områder. Nå er det utrolig viktig at bedriftene rundt om i landet vårt bruker de nye sentrene, sier næringsminister Monica Mæland.

50 millioner til etablering – dobbelt så mye neste år

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av de første katapultsentrene. I forslag til statsbudsjett for 2018 blir ordningen foreslått doblet, til 100 millioner. Av årets midler blir NMTC tildelt inntil 24 millioner, mens FutureMat tildeles inntil 21,5 millioner. Midlene skal gå til investering i utstyr og kompetanse- og tjenesteutvikling. Tilskuddene blir møtt med like store, eller større, investeringer fra miljøene selv. Rammene kan bli noe annerledes etter forhandlinger om kontrakter.

Næringshagene bidrar til å mobilisere bedrifter

Sivas næringshageprogram blir viktig for å skape koblinger mellom katapultsentrene og bedriftene rundt om i landet.

 Norsk katapult vil være en viktig del av en allerede god verktøykasse for Næringshagene i Norge. Vi kommer til å ta en aktiv rolle i å rekruttere prosjekter og være et bindeledd mellom næringslivet og katapultsentrene, sier Laila Steine, styreleder i Foreningen for Næringshagene i Norge.