Siva ruster innovasjonsselskapene for industriell vekst

Two young handsome engineers working on electronics components and fixing broken chips
Two young handsome engineers working on electronics components and fixing broken chips

Siva setter av 10 millioner til et nytt industrielt samarbeidsprosjekt. «Arenaer for industriell nyskaping» har til hensikt å knytte tettere bånd mellom industri og innovasjonsselskaper.

Sivas strategi legger stor vekt på utvikling av framtidens industri, og ser at flere inkubatorer kan videreutvikles til viktige aktører for industriell omstilling og vekst.

Fem av Sivas inkubatorer har fått i oppdrag å etablere tettere samarbeid med industriaktørene i sine regioner. Det skal utvikles en arena hvor inkubatorer og industri jobber tett sammen, utvikler metoder og verktøy og deler erfaring. Målet er å skape større vekst i etablert industri og samtidig bidra til utvikling av nye industribedrifter.

Siva har stor tro på at disse prosjektene vil bidra til utvikling av varige arenaer hvor industri og innovasjon møtes og nye arbeidsmetoder tas i bruk.

 

Prosjektene bygger godt opp om Sivas inkubasjonsprogram, Sivas strategi, og mål satt spesielt for denne utlysningen.

– Industrien selv har vært tydelig involvert i prosjektene, noe vi ser som avgjørende for å lykkes. Siva har stor tro på at disse prosjektene vil bidra til utvikling av varige arenaer hvor industri og innovasjon møtes og nye arbeidsmetoder tas i bruk. Dette skal gi langsiktige resultater, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva.

Siva mottok i alt 23 prosjektsøknader fra sine tilknyttede innovasjonsselskaper. Disse ble vurdert ut fra en rekke ulike kriterier og til slutt ble fem prosjekter valgt ut. Hver av disse får tildelt 2 millioner over en toårsperiode. I tillegg vil Siva bidra med kompetanse og oppfølging gjennom prosjektperioden. De fem utvalgte prosjektene er:

Kunnskapsparken Helgeland AS (Mo i Rana, Nordland):

Prosjektet har to hovedområder: Fremtidens produksjon (automatisering, digitalisering og robotisering) og sirkulær økonomi (energieffektivisering, avfallshåndtering, gjenvinning). Prosjektets mål er «økt innovasjon, vekst og nyetableringer i prosessindustrien og leverandørindustrien». Kunnskapsparken Helgeland har allerede et tett samarbeid med industrien i sin region, og eierne i selskapet utgjør majoriteten av de sentrale industribedriftene på Helgeland.

Proneo AS (Verdal og Stjørdal, Nord-Trøndelag):

Prosjektets hovedmål er å posisjonere Proneo som en attraktiv utviklingspartner for industrien og bidra til industriell vekst i Midt-Norge. Prosjektet skal videreutvikle allerede etablerte arenaer. Proneo har en tett kobling mot en rekke store og små industribedrifter samt ulike klynger og nettverk. Proneo har også en samarbeidsavtale med Sintef.

Total Innovation AS (Raufoss, Oppland):

Prosjektet har som hovedmål å videreutvikle den felles arenaen som er bygd opp mellom inkubator og industri, samt bidra til økt verdiskaping i eksisterende og nye industriselskaper.

Prosjektet innebærer en tydelig videreutvikling av etablerte arenaer for industri, innovasjon og forskning og utvikling. Den industrielle forankringen er sterk, gjennom både bedrifter i NCE Raufoss, samarbeid med en rekke små og mellomstore bedrifter, og et forskningssamarbeid gjennom Sintef Raufoss Manufacturing.

Silicia AS (Borre, Vestfold):

Prosjektets hovedmål er å skape flere nye bedrifter og produkter gjennom forsterket satsing på industriell nyskaping. Silicia samarbeider med industriklyngen NCE Micro- og Nanotechnology, samt flere industrielle aktører i regionen. Dette prosjektet skal bidra til mer synliggjøring, kompetanse og innovasjonsmetodikk.

Atheno AS (Stord, Hordaland):

Prosjektet har fokus på utvikling av kompetanseprogrammer for små og mellomstore industribedrifter i sin region – en region preget av omstilling og nedbemanning.

Prosjektet skal bidra til å utvikle Atheno til et sterkere utviklingsredskap for industribedrifter i regionen. Målet er å finne og utnytte muligheter knyttet til marked, produksjon og produkter og tjenester.

 

Faktaboks – Hva er en inkubator?

  • Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
  • En inkubator gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
  • Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
  • Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.

 

Om Siva:

Siva er en del av det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon og tilrettelegger for nyskaping gjennom eiendomsvirksomhet, eierskap og programmer for inkubasjon og næringshager. Siva er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

 

 

 

Kontaktpersoner
Randi Torvik, fagansvarlig for program i Siva, randi.torvik@siva.no, telefon 971 49 456
Kjerstin Spjøtvoll, direktør for innovasjon i Siva, kjerstin.spjotvoll@siva.no, telefon 922 13 106

Kontaktpersoner til innovasjonsselskapene:
Kunnskapsparken Helgeland AS, Bjørn Audun Risøy, bar@kph.no, telefon 977 13 231
Proneo AS, Per-Anders Folladal, per-anders.folladal@proneo.no, telefon 970 74 301
Total Innovation AS, Lars Rognås, lars.rognas@sintef.no, telefon 408 52 162,
Silicia AS, Trine Landøy, trine@silicia.no, telefon 410 67 386
Atheno AS, Astrid Kjellevold Steinsland, astrid@atheno.no, telefon 452 89 928