Presåkornordningen – en ny brikke i det nasjonale økosystemet for innovasjon på plass

Den nye ordningen skal mobilisere kapital og kompetanse til nyetablerte bedrifter. Åtte av ni utvalgte innovasjonsmiljø er Siva-eide innovasjonsselskaper.

8. juni lanserte Innovasjon Norge den nye presåkornordningen og hvilke investormiljø som er valgt ut til å forvalte tilsammen 100 millioner kroner. Ordningen har som mål å mobilisere kapital og kompetanse til nyetablerte bedrifter. Siva har, sammen med Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN), deltatt i prosessen rundt utforming av ordningen.

"

– At innovasjonsselskapene kvalifiserer seg som forvaltere av den nye ordningen viser at de er en velfungerende plattform for å utløse innovasjon og næringsutvikling i alle deler av landet» sier direktør i Siva, Kjerstin Spjøtvoll.

"

Etter en vellykket pilot høsten 2015 videreføres ordningen med mer kapital og større omfang. Gjennom piloten er 26 millioner offentlige kroner investert, noe som har utløst 39,5 millioner kroner fra private aktører. Det tilsier at det gjennom piloten er investert til sammen 63,5 millioner kroner i nyetablerte bedrifter.

I alt 45 kapital- og innovasjonsmiljøer søkte om de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge nå gir i rentefrie lån til TTO-er, inkubatorer og forretningsenglenettverk. Midlene skal investeres i oppstartsbedrifter i en svært tidlig fase, og matches med minimum samme beløp i privat kapital. Pengene forventes å kunne bidra med kapital til 50 nyetablerte bedrifter. Totalt 18 av søknadsmiljøene fikk tilslag, ni investormiljøer og ni innovasjonsmiljøer/TTO-er.

Blant de ni innovasjonsmiljøene er åtte av disse Siva-eide innovasjonsselskaper med tung, relevant kompetanse innen utvikling av nytt og eksisterende næringsliv.

– Siva ser positivt på at ordningen sikrer kompetent kapital i en svært tidlig fase i bedriftenes utviklingsløp. Dette bl.a. basert på erfaringer fra de ulike såkornordningene. Videre sikrer en tett kobling mellom kapital og innovasjonsmiljøer i denne delen av økosystemet, etter vår vurdering, en kostnadseffektiv struktur. Vi er fornøyde med at ordningen nå lanseres, og at innretningen baserer seg på mange riktige prinsipper, sier Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

For oversikt over kvalifiserte investeringsmiljøer, se egen sak på Innovasjon Norges hjemmesider.

 

 

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]