Nye næringsklynger skal bidra til å drive omstillingen i økonomien

 

Havbasert matproduksjon er grunnlaget for den nye NCE-klyngen som ble annonsert i dag. Tre nye miljøer får status som Arena-prosjekter, innenfor skog, tunellsikkerhet og solenergi. Klyngene er motorer i omstillingen av næringslivet.

NCE arena foto Innovasjon Norge
Foto Tom Hansen, Innovasjon Norge

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Dilek Ayhan presenterte i dag de nye klyngene.

 

Norwegian Centres of Expertise:

Aquatech Cluster i Trøndelag, som er en sammenslåing av de tidligere Arena-prosjektene akvArena og Smart Water er nytt NCE. Klyngen har en stor ressursbase på mer enn 100 medlemmer. Målet er å levere teknologi for bærekraftig vekst i havbasert matproduksjon, og å etablere en global posisjon på området.

Tre nye Arena-prosjekter:

46 aktører som arbeider innenfor skog er gått sammen i Arena Skognæringa i Trøndelag. Her finner vi større bedrifter i tett samarbeid med små og mellomstore virksomheter, offentlige aktører, forsknings- og utviklingsaktører. Dette prosjektet bør være godt rustet til å realisere sin hovedvisjon: Å ta en ledende rolle innen utviklingen i bioøkonomien.

Norwegian Tunnel Safety Cluster holder til i Rogaland. Klyngen består blant annet av oljeleverandørbedrifter som har funnet nye markedsområder. Klyngen har 69 medlemmer, og formålet er å utvikle en innovativ og bærekraftig klynge for å kommersialisere eksisterende og nye løsninger for bedre tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.

Solengergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

I tillegg til de nye klyngene, har Subsea Valley, Legasea, Designarena, Norwegian Room og Arktisk Maritim Klynge fått forlenget sin status som Arena-prosjekt.

Klyngene avgjørende for vellykket omstilling

– Vi har fremragende teknologimiljøer og næringsklynger i Norge. Disse skaper arbeidsplasser og vekst. NCE- og Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen ser på klynger og nettverk som gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst.

 

– Flesteparten av norske bedrifter er små. Skal norsk næringsliv klare å møte de internasjonale utfordringene innen miljø og samfunn, må de beste bedriftene og næringsmiljøene jobbe sammen, sier næringsminister Monica Mæland.

 

Fakta om klyngeprogrammet:

 • Norwegian Innovation Clusters skal legge til rette for, utløse og forsterke regionale næringsklynger som kan være en drivkraft for endring og økt verdiskaping
 • Klyngeprogrammet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, gründere og offentlige aktører som jobber sammen om innovasjon, kompetanseheving og internasjonalisering
 • I dag deltar 35 klynger i hele landet i programmet fordelt på tre programnivå:
  • Arena: nyetablerte og umodne klyngeinitiativ, med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling
  • Norwegian Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med veletablert nasjonal posisjon og videre nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial
  • Global Centres of Expertise: modne klyngeinitiativ med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder
 • Klyngeprogrammet tilbyr finansiell støtte og faglig sparring til deltakerne. Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
 • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2016 satt av i alt 157 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.

Se også www.innovationclusters.no

For mer informasjon, kontakt:

 • Innovasjon Norge: kommunikasjonsrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann, tlf. 908 20 918, kjber@innovasjonnorge.no
 • Forskningsrådet: Seniorrådgiver Maria Ekornes Myhre, tlf. 994 12 707, mem@forskningsradet.no
 • Siva: kommunikasjonsdirektør Roy Strømsnes, tlf. 909 33 114, roy.stromsnes@siva.no
 • Nærings- og fiskeridepartementet: kommunikasjonssjef Trond Viken, tlf. 992 18 303, tvi@nfd.dep.no
 • Kommunal og moderniseringsdepartementet: Sissel Mossing, seniorrådgiver, tlf. 920 80 147, sissel.mossing@kmd.dep.no