Norsk industri trenger en koordinert kraftpakke

Morgendagens industribedrifter trenger mer kompetanse, samarbeid og infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen.

Siva har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling. Sivas hovedstrategi fram mot 2020 har tatt innover seg de utfordringene og mulighetene som ligger i landskapet foran oss. Det handler om den nye industrien, sterke regionale nettverk og økonomisk handlingsrom til å raskt gjennomføre de endringene som kreves.

2016-05-03 - Siva-verditilbud8

Siva bidrar til å samle gode industrielle initiativ i en koordinert kraftpakke: Vi skaper sterke, regionale koblingsbokser som gir rom for prøving, feiling, deling og læring. Disse koblingsboksene utnytter lokale fortrinn, skaper kultur for nyskaping og gir globale impulser.

Siva-strategi_industri

Industriell utvikling og testarenaer for framtidsrettet industri

Siva ønsker å bidra i oppbygningen av den nye, framtidsrettede industrien. Både gjennom å omstille eksisterende, men også bygge opp ny industri. Etablering av test- og demonstrasjonsanlegg er en viktig del av denne strategien. Industribedriftene er avhengig av fasiliteter for å prøve ny teknologi, designe prototyper og teste nye produksjonslinjer i industriell skala. Dette krever store investeringer, som regel for store for den enkelte bedriften. Her kan Siva være en relevant samarbeidspartner som tilfører prosjektet  kapital, kompetanse og nettverk.

Siva-strategi_nettverk

Sterke regionale arenaer for nyskaping

Siva ønsker færre, sterkere innovasjonselskaper med større geografisk nedslagsfelt. I denne strategien ligger sammenslåing og samarbeid mellom innovasjonsselskaper, fornyelse av Sivas programtilbud og større grad av samhandling med øvrige virkemiddelaktører. Siva har i dag eierskap i ca 100 innovasjonsselskaper over hele landet. Trenden er at de slår seg sammen, skriver samarbeidsavtaler og organiserer seg i sterkere enheter. De dekker hele regioner.

Siva-strategi_handlingsrom

Relevant og fleksibelt virkemiddel med tilstrekkelig økonomisk handlingsrom

Siva skal prioritere sine investeringer og aktiviteter dit de gir størst effekt. Siva skal alltid ha et tjenestetilbud som er fleksibelt nok til at det oppleves som relevant for næringslivet. Det betyr at også Siva må utvikle seg og tilpasse seg. Her vil det pågående arbeidet med ny industrimelding og regionmelding være særdeles viktig. Siva ønsker å ha en aktiv rolle i disse prosessene. Selskapet ønsker å være en konstruktiv rådgiver for sin eier og sine samarbeidspartnere, slik at riktige rammebetingelser bidrar til reindustrialisering og utbygging av fysisk og organisatorisk infrastruktur i et regionalt perspektiv.

"

Teknologirevolusjonen utfordrer bedriftene til å utvikle seg raskere, finne nye forretningsmodeller og åpne nye marked

"

Framtidens arenaer for nyskaping

Våren 2016 gjennomførte Siva et utviklingsprosjekt i samarbeid med næringslivet, forskere og gründere for å definere hva som kjennetegner framtidens arenaer for nyskaping. Hovedkonklusjonen var at de sannsynligvis vil være ganske forskjellige fra hverandre, basert på ulike forutsetninger, bransjer og behov. Men felles for alle er at de spiller på lag med lokale krefter, heier fram gode initiativ og gir globale impulser som kobler oss på verden.

Slike koblingsbokser krever stor grad av samarbeid mellom ulike aktører i næringslivet, der alle har ulike roller å spille.

Last ned: Konseptbeskrivelse «Framtidens arena for nyskaping»

 

 

Kontaktpersoner

Relaterte artikler

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

 • Sparker i gang nytt katapult-senter for vareproduksjon

  I dag ble «Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre» åpnet på Raufoss, en av de to første katapult-sentrene i Norge. Senteret skal hjelpe bedrifter med å ta ideer raskere fra konsept til marked.

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]