Norsk industri trenger en koordinert kraftpakke

schoolgirl adjusts the robot arm model, girl in a robotics laboratory
schoolgirl adjusts the robot arm model, girl in a robotics laboratory

Morgendagens industribedrifter trenger mer kompetanse, samarbeid og infrastruktur for å beholde og styrke konkurranseevnen.

Siva har 50 års erfaring med industriell utvikling og er en sentral samarbeidspartner for industribedrifter som ønsker vekst og omstilling. Sivas hovedstrategi fram mot 2020 har tatt innover seg de utfordringene og mulighetene som ligger i landskapet foran oss. Det handler om den nye industrien, sterke regionale nettverk og økonomisk handlingsrom til å raskt gjennomføre de endringene som kreves.

2016-05-03 - Siva-verditilbud8

Siva bidrar til å samle gode industrielle initiativ i en koordinert kraftpakke: Vi skaper sterke, regionale koblingsbokser som gir rom for prøving, feiling, deling og læring. Disse koblingsboksene utnytter lokale fortrinn, skaper kultur for nyskaping og gir globale impulser.

Siva-strategi_industri

Industriell utvikling og testarenaer for framtidsrettet industri

Siva ønsker å bidra i oppbygningen av den nye, framtidsrettede industrien. Både gjennom å omstille eksisterende, men også bygge opp ny industri. Etablering av test- og demonstrasjonsanlegg er en viktig del av denne strategien. Industribedriftene er avhengig av fasiliteter for å prøve ny teknologi, designe prototyper og teste nye produksjonslinjer i industriell skala. Dette krever store investeringer, som regel for store for den enkelte bedriften. Her kan Siva være en relevant samarbeidspartner som tilfører prosjektet  kapital, kompetanse og nettverk.

Siva-strategi_nettverk

Sterke regionale arenaer for nyskaping

Siva ønsker færre, sterkere innovasjonselskaper med større geografisk nedslagsfelt. I denne strategien ligger sammenslåing og samarbeid mellom innovasjonsselskaper, fornyelse av Sivas programtilbud og større grad av samhandling med øvrige virkemiddelaktører. Siva har i dag eierskap i ca 100 innovasjonsselskaper over hele landet. Trenden er at de slår seg sammen, skriver samarbeidsavtaler og organiserer seg i sterkere enheter. De dekker hele regioner.

Siva-strategi_handlingsrom

Relevant og fleksibelt virkemiddel med tilstrekkelig økonomisk handlingsrom

Siva skal prioritere sine investeringer og aktiviteter dit de gir størst effekt. Siva skal alltid ha et tjenestetilbud som er fleksibelt nok til at det oppleves som relevant for næringslivet. Det betyr at også Siva må utvikle seg og tilpasse seg. Her vil det pågående arbeidet med ny industrimelding og regionmelding være særdeles viktig. Siva ønsker å ha en aktiv rolle i disse prosessene. Selskapet ønsker å være en konstruktiv rådgiver for sin eier og sine samarbeidspartnere, slik at riktige rammebetingelser bidrar til reindustrialisering og utbygging av fysisk og organisatorisk infrastruktur i et regionalt perspektiv.

Teknologirevolusjonen utfordrer bedriftene til å utvikle seg raskere, finne nye forretningsmodeller og åpne nye marked

Framtidens arenaer for nyskaping

Våren 2016 gjennomførte Siva et utviklingsprosjekt i samarbeid med næringslivet, forskere og gründere for å definere hva som kjennetegner framtidens arenaer for nyskaping. Hovedkonklusjonen var at de sannsynligvis vil være ganske forskjellige fra hverandre, basert på ulike forutsetninger, bransjer og behov. Men felles for alle er at de spiller på lag med lokale krefter, heier fram gode initiativ og gir globale impulser som kobler oss på verden.

Slike koblingsbokser krever stor grad av samarbeid mellom ulike aktører i næringslivet, der alle har ulike roller å spille.

Last ned: Konseptbeskrivelse “Framtidens arena for nyskaping”