Full gass for Norsk Maritimt Kompetansesenter

Bildet viser to personer som går opp en trapp utenfor et stort kontorbygg
Norsk Maritimt Kompetansesenter er klare for nytt byggetrinn.

Det høyteknologiske senteret utvides med ytterligere 15 000 m².

Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) er blitt en eventyrlig suksess, både for den maritime og marine bransjen, og for samfunnet rundt med mange positive ringvirkninger for Ålesund og Sunnmøre. Nå går eierne NMK Eiendom AS friskt videre, og lar seg ikke stoppe av at stadig større deler av næringslivet opplever turbulente tider.

Til sammen 40 000 m²

Styreleder Leif-Arne Langøy i NMK Eiendom AS forteller at de har bestemt seg for å utvide dette høyteknologiske maritime senteret med ytterligere 15 000 m², og i løpet av de kommende to årene vil denne delen av Campus Ålesund totalt utgjøre nærmere 40 000 m².

– Vi har pr i dag leiekontrakter på plass for omtrent to tredjedeler av dette nye byggetrinnet av NMK, og mener selv å ha en så god dialog med ytterligere leietakere, at vi nå har sagt go til prosjektet, sier Langøy. Som også forteller at de sist onsdag fikk igangsettingstillatelse fra Ålesund kommune, og at totalentreprenør Skanska dermed vil være i gang med selve byggeriet i løpet av to uker.

– Vi lukker selvsagt ikke øynene for dagens negative meldinger fra maritime og olje- og gassnæringen, men mener at vi i denne sammenhengen må se lenger opp og fram.

– Det nye bygget vil framstå som en naturlig forlengelse av det eksisterende senteret, som vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på, for arkitektur og øvrige bygningsmessige kvaliteter, fra både eksisterende leietakere og publikum.

Offensiv holdning

Langøy forteller at dette byggetrinn 2 av NMK har en kostnadsramme på ca 400 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. For å ha nødvendige økonomiske muskler, har eierne i NMK Eiendom AS foretatt en kapitalutvidelse med 90 millioner kroner til 230 mill.

Styrelederen mener at denne offensive holdningen også forteller at næringslivet på Møre-kysten langt fra har satt på alle bremsene på grunn av de negative meldingene fra oljerelaterte bransjer.

– Vi lukker selvsagt ikke øynene for dagens negative meldinger fra maritime og olje- og gassnæringen, men mener at vi i denne sammenhengen må se lenger opp og fram. Og det framtidige NMK vil inneholde en enda mer spennende sammensetning av enda flere selskaper og bransjer enn i dag. Spesielt vil den marine aktiviteten vise bedre igjen, tror Langøy, som mener en slik utvikling også vil være med på å befeste og forsterke NMK som en internasjonal møteplass.

Sivas oppgave er å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

NMK og innovasjonsselskapet ÅKP er et eksempel på samspillet mellom Sivas eiendomsvirksomhet og øvrige virkemidler for innovasjon. ÅKP fasiliterer i tillegg klyngen GCE Blue Maritime. I det nye byggetrinnet planlegges innovasjonsselskapet Blue Ocean Innovation Arena, som skal ha fokus på bl.a test/pilotering.

Lise Bartnes Aalberg er ny direktør for eiendom i Siva.

 

 

 

– Vi bidrar med et aktivt eierskap og inkubatoren ved ÅKP er tatt opp i Sivasinkubasjonsprogram sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

 

 

Fakta eierskap NMK Holding AS

  • Siva 40 prosent
  • Lag Invest AS 25,05 prosent
  • Westre Holding AS og Byggtorget Holding AS 25,05 prosent
  • Spleismark Næring AS 9,9 prosent