Nye næringsklynger utnevnt

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Innovasjon Norge / Terje Borud
Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Innovasjon Norge / Terje Borud

Omstilling og bærekraftig utvikling er viktige fellesnevnere for næringsklyngene som i dag ble innlemmet i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Innovasjon Norge / Terje Borud
Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. Fra venstre: næringsminister Monica Mæland, Jon Hellevang, senior subsea innovator, Ove Hagesæther CEO, og kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Foto: Innovasjon Norge / Terje Borud

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i dag sju nye norske næringsklynger som nå inngår i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De nye klyngene omfatter både nye næringer og næringer som arbeider med omstilling i retning av mer bærekraftig utvikling.

Klyngeprogrammet viser hvilken kraft som kan oppstå når næringsliv, forskning og offentlige virkemidler spiller naturlig sammen. Energien, kompetansen og gjennomføringsevnen i disse miljøene skaper kunnskaps- og kommersialiseringsarenaer i internasjonal klasse, sier Sivas adm.dir. Espen Susegg.

Elitestatus

Med status som Global Centres of Expertise går det Bergen-baserte klyngen GCE Subsea inn i det som kan kalles norsk næringslivs elitedivisjon. En viktig målsetting for GCE Subsea blir å bidra til omstilling og videreutvikling av verdensledende norsk undervannsteknologi til bruk på nye områder og i nye næringer. I tillegg ble NCE Seafood Innovation Cluster, NCE Health Technology og NCE Eyde i dag tildelt status som Norwegian Centres of Expertise, mens Innovasjon Torskefisk, Arena olje- og gassklynge Helgeland og Oslo Ed Tech Cluster blir nye Arena-klynger, det vil si får status som klynger i tidlig fase.

– Vi må være ett skritt foran våre konkurrenter både når det gjelder innovasjon, kompetanse og attraktivitet

Satsing

Næringsminister Monica Mæland mener satsingen på utvikling av sterke næringsklynger er viktig for at norsk næringsliv skal møte kommende utfordringer.

– Vi må være ett skritt foran våre konkurrenter både når det gjelder innovasjon, kompetanse og attraktivitet. Mange av resultatene som kommer ut av klyngene, kunne enkeltbedrifter ikke ha oppnådd alene. Vi har derfor store forventninger til de klyngene som i dag blir tatt opp i programmet, og ser frem til å følge resultatene fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

– Vi ser på klyngesatsing som et velegnet og effektivt verktøy både for å styrke bedriftenes egen utviklingsevne og for utvikling av en samlet regional vekstkraft

Fakta om klyngeprogrammet:

  • Norwegian Innovation Clusters (NIC) skal legge til rette for, utløse og forsterke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom ulike regionale næringsklynger.
  • Programmet er et tilbud til organiserte grupperinger av bedrifter, kunnskapsinstitusjoner og andre utviklingsaktører. I dag deltar 39 klynger spredt over hele landet i programmet.
  • Klyngeprogrammet tilbyr en kombinasjon av finansiell støtte og faglige tjenester til deltakerne innenfor tre programnivå: Arena, Norwegian Centres of Expertise og Global Centres of Expertise.
  • Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.
  • Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet. Det er i 2015 avsatt i alt 137 millioner kroner til Norwegian Innovation Clusters.

Gir avkastning

Regjeringen har i budsjettet i år satt av 137 millioner kroner til klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener programmet er et ambisiøst og resultatrettet tiltak for næringsutvikling som også gir avkasting:

– Vi ser på klyngesatsing som et velegnet og effektivt verktøy både for å styrke bedriftenes egen utviklingsevne og for utvikling av en samlet regional vekstkraft. Det gir til sammen konkurransekraft og vekst for hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Gir effekt

– Det er dokumentert at klyngesamarbeid har klare effekter for de bedriftene som deltar. Bedrifter som samarbeider innoverer mer, er mer produktive og har større konkurransekraft. Klyngesamarbeid skaper sterke nærings- og kunnskapsmiljø som igjen utvikler bedrifter som kan konkurrere internasjonalt, sier Mona Skaret, som leder programrådet for Norwegian Innovation Clusters.

Medregnet de nye klyngeprosjektene er det nå 39 aktive klyngeprosjekter som organisert med støtte og rådgiving fra klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Programmet eies og drives i fellesskap av Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet tilbyr klyngestatus og støtte på tre nivåer; Arena for klynger i tidlig fase, NCE (Norwegian Centres of Expertise) for etablerte klynger med en nasjonalt ledende posisjon og GCE (Global Centres of Expertise) for godt etablerte klynger som er verdensledende innen sine områder.

Her er de nye næringsklyngene:

Global Centres of Expertise (GCE):

GCE Subsea Klyngen består av 125 deltakere i Bergens-regionen med tyngdepunkt innen undervannsinstallasjoner, drift og vedlikehold av subsea produksjonssystemer. Gjennom mange års klyngesamarbeid er det etablert et sterkt fundament for innsats i retning av bedre utnytting av subsea-teknologien og kompetansen innenfor nye internasjonale markedsområder som havvind, oppdrett og mineralutvinning.

Norwegian Centres of Expertise (NCE):

Health Technology er tidligere kjent under navnet Oslo Medtech, og representerer en ung og fremvoksende næring med stort potensial. Klyngen har et stort antall deltakerbedrifter med tyngdepunkt i Oslo-regionen. Klyngen kan fremvise gode resultater innen kommersialisering og har utviklet gode relasjoner til ledende fagmiljøer internasjonalt.

Seafood Innovation Cluster består av bedrifter på Vestlandet og har blant deltakelse noen av de største selskapene innenfor sjømatsektoren og toneangivende forsknings- og utdanningsmiljøer. Disse aktørene skal styrke hverandre og den globale markedsposisjonen til norsk sjømat. Viktige aktiviteter i klyngesamarbeidet vil være å forsterke bærekraften i sjømatproduksjonen, utvikle metoder for sykdomskontroll, forbedre fôrkvalitet og foring og bidra til økt matsikkerhet.

NCE Eyde er en klynge som samler prosessindustribedrifter på Sørlandet. Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner.  Et viktig formål med klyngesamarbeidet er å utvikle mer bærekraftige løsninger som skal komme framtidens generasjoner til gode. Energieffektiv produksjon, miljørettet teknologi, samt lokale resirkulerings- og rensetiltak er viktige arbeidsområder.

Arena:

Arena Innovasjon Torskefisk samler hele verdikjeden innen fangst, foredling og markedsføring av torsk. Klyngen har 25 deltakerbedrifter som inkluderer rederier, verft, leverandører av tjenester og utstyr, kunnskapsaktører og andre samarbeidspartnere i Lofoten og Vesterålen. Målet er økt lønnsomhet gjennom forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og innovasjonspartnere. Sesongforlengelse, sterkere satsing på kvalitet og merkevarebygging er viktige elementer i samarbeidet.

Arena olje- og gassklynge Helgeland har base i Mo i Rana og har gjennom flere år satset bevisst på å utvikle seg som leverandør til olje- og gassmarkedet. Bedriftene i denne klyngen utgjør i sum et industrielt tyngdpunkt Nord-Norge i forhold til petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen i nord. Klyngen har allerede et vel etablert samarbeid med regionale kunnskapsinstitusjoner.

Oslo Ed Tech Cluster består av mindre bedrifter som ønsker å bruke klyngesamarbeid som et strategisk redskap for vekst i et raskt ekspanderende marked. Klyngen er et eksempel på ny næringstvikling og bruk av ny teknologi innen undervisningssektoren kan gi grunnlag for forretningsutvikling med sikte på å få frem nye produkter og tjenester.

Se også www.innovationclusters.no