Effektivisering gir nyskaping

Foto: Åge Hojem.
Foto: Åge Hojem.

En god hjelper som skaper rom for nyskaping og vekstkraft. En effektiv organisasjon som gir økt ansvar til Siva-partnerne. Det er Siva-sjef Espen Suseggs mål for selskapet fremover.

På Sivas nye nettsider ønsker konstituert adm.dir Espen Susegg velkommen med slagordet «Vi gir næringslivet rom til å vokse».

“Alle organisasjoner har godt av å snu på krona og spørre seg om pengebruken er riktig.”

Innsparing og effektivisering i Siva

  • I statsbudsjettet 2015 er Siva pålagt en administrativ innsparing på 8,5 MNOK for å effektivisere driften av selskapet
  • Seksjon utland er avviklet
  • Sivas kontor i Oslo er besluttet nedlagt
  • Effektivisering av interne driftskostnader
  • Tydeligere lederroller, færre ledere

– Siva er et selskap med indirekte tilnærming. Vi er Statens redskap for tilretteleggende eierskap. Vi skal gi rom til å vokse gjennom innovasjon, men også bygge fysiske rom, sier Susegg.

Siva er pålagt å gjennomføre store administrative kutt.

– Det gjør vi gjennom innsparinger og effektivisering. Alle statlige virksomheter har fått krav om å være mer effektive. Det er sunt å se på om man er organisert på den beste måten. Når det gjelder innsparing så har alle organisasjoner godt av å snu på krona og spørre seg om pengebruken er riktig, sier han.

Stø kurs

Han sier at effektiviseringen betyr samling om Sivas kjerne: Eiendom, eierskap og utvikling.

– Vi vil fortsette den stø kursen. Vi har også blitt tilført ytterligere ressurser til bruk i miljøene som vil bidra til å styrke kjerneaktivitetene og øke potensialet for måloppnåelse, sier Susegg som ikke mener at kuttene fører til at Siva mister handlekraft.

Følg oss: Siva på Facebook
Følg oss: Siva på Twitter

– Det betyr økt ansvar og økt forventning om aktiviteter som tjener vårt formål. Gjennom vår partnerskapstilnærming og «arbeid gjennom andre» skal vi flytte ressursene nærmere de stedene hvor skoen trykker. Siva-partnerne får større ansvar, sier han.

– Ansvarliggjøringen fordrer en økt resultatorientering, sier han og understreker at dette arbeidet har to dimensjoner.

– Det første er en vitalisering av eierskapene. Vi skal tydeliggjøre eierskap der man får mest igjen for ressursene. Vi har trukket oss fra styrene i 2/3 av de selskapene vi er inne i, uten at dette skal gå på bekostning av nærheten til Siva. Den andre dimensjonen er at vi er mye mer opptatt av resultatene enn av hvordan resultatene skapes. Vi må sammen med partnerne etablere et system for måling av prestasjon og resultat som grunnlag for ressursfordeling, sier han.

Foto: Åge Hojem.
Foto: Åge Hojem.

Innenfor eiendom videreføres arbeidet som hittil er blitt gjort.

– NFDs evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet som nettopp er ferdigstilt viser at vi gjør en tilfredsstillende og god jobb innenfor eiendomsområdet. Nå handler det om å gjøre mer av det samme, men på en enda bedre måte. Vi skal ta risiko og utløse enda flere prosjekter slik at vi skaper flere rom, sier Susegg.

«Gammelt nytt»

Han har vært adm.dir i Siva Eiendom Holding AS siden 2011, og fortsetter i denne jobben i tillegg til å være adm.dir i Siva. Flere av erfaringer fra eiendomssiden kommer til nytte i stillingen som adm.dir.

– Jeg har med meg helhetsperspektivet. Sivas innovasjonsvirksomhet er avhengig av eiendom og visa versa, sier Susegg som har to perioder i Siva bak seg. Han jobbet også i Siva fra 2001 til 2006. I 2011 var han tilbake som adm.dir i Siva Eiendom Holding AS. Selv kaller han seg «gammelt nytt i Siva».

– Jeg hadde en bratt læringskurve i Siva, og dette preger meg i dag. Vi skal ta vare på det beste av det gamle når vi bygger Siva inn i fremtiden. Godt gjort er bedre enn godt sagt. Den pragmatismen er det jeg sterkt ønsker at Siva skal preges av fremover, sier han.

Humor er en annen ting som er viktig for den nye Siva-sjefen.

– Sivas verdier er handlekraft, engasjement, respekt, åpenhet og humor. Fra et personlig ståsted vil jeg framheve humor. Vi skal kunne le, smiler Susegg.

Han har også bakgrunn fra næringslivet, blant annet Sparebank 1 SMN. Også det har gitt viktige erfaringer.

– Jeg har med meg erfaringer i forhold til god saksbehandling, måten å finansiere eiendomsvirksomhetene og mest mulig effektiv drift. Men det handler også om slike ting som å snakke med én stemme. De som jobber i samme organisasjon må gi samme budskap, sier han.

Viktige partnere

Susegg understreker at Siva-partnerne er viktig for å nå målene.

– Siva er en liten organisasjon med rundt 50 ansatte. Vi er et nettverksselskap som arbeider gjennom andre. Vi er avhengig av å bruke vårt partnernettverk for å nå målene våre. Men Siva må til enhver tid være tidsmessig og relevant. Siva skal aldri, med trykk på aldri, bli en stor byråkratisk organisasjon. Vi skal være den gode hjelperen som legger til rette for nyskaping og vekstkraft gjennom Siva-partnerne, sier han.

Utforsk Sivas partnernettverk

I 2014 fokuserte Siva på «urban agenda». Dette året fortsetter arbeidet både i byene og distriktene.

– Det er en makrotrend at befolkningen sentraliseres i større grad både i Norge og internasjonalt. By og land lever i en symbiose. Vi skal ta hele landet i bruk – også byene. Vi vet ikke hvor de gode ideene finnes, men det er en trend at mange av de flinke hodene trekker dit hvor det er flere flinke hoder. Vi skal gjøre minst like mye i distriktene, men også mer i byene. Det er tross alt ikke i Oslo sentrum naturressursene er, sier han.

– Hvordan ser Siva ut om ti år?

– Jeg håper innovasjonsselskapene tar utfordringen, at de er naturlige miljøer som gir næringslivet rom til å vokse, sier Espen Susegg.