Ønsker å kjøpe Herøya Industripark

Siva er blant interessentene til å overta Hydros eierinteresser på Herøya.

Yara Norge AS, Bilfinger Industrial Services Norway AS, Skagerak Nett AS, Siva og Porsgrunn kommune bekrefter sin interesse for å overta Hydros eierinteresser på Herøya etter at selskapet har åpnet for salg.

Hydro eier og driver i dag Herøya Industripark og Herøya Nett, og er medeier i Herøya Næringspark.

Sterk gruppering

Porsgrunn som vertskommune og de øvrige deltakerne i konsortiet som nå ønsker å overta Hydros aktiviteter på Herøya, har alle interesse av å sikre langsiktig eierskap som gir fortsatt vekstkraft, forutsigbarhet og konkurransedyktige vilkår for de mange virksomhetene som er etablert i parken.

Langsiktig

Konstellasjonen har arbeidet sammen siden høsten 2012 for å tilrettelegge for en overtakelse av Hydros virksomhet på Herøya.

Gruppen etablerte 15. juni 2013 et Joint Venture med formål å overta Hydros eierandeler i de tre selskapene. I JV-selskapet har Yara 40 %, Bilfinger 18,75 %, Siva 18,75 %, Skagerak Nett 15 % og Porsgrunn kommune 7,5 %.

Herøya Industripark er en hjørnesten i Porsgrunn og med sin infrastruktur uhyre viktig også regionalt og nasjonalt. Konsortiet ønsker å bidra til at parken med sin vekstkraft videreutvikles med langsiktige eiere som ønsker å satse videre

Kontaktpersoner

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]