Mobiliserer forskningsparker for bedre trafikksikkerhet

bike-traffic-mcgrath-450x300

Statens Vegvesen inviterer landets FoU-miljøer til plan- og designkonkurranse for nytt pilotprosjekt.

Siden 1970 har det vært en positiv utvikling i antall drepte og hardt skadde i trafikken, til tross for en stor trafikkøkning. Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge har vært kjennetegnet ved at det har vært tatt i bruk mange ulike virkemidler rettet både mot trafikanten, kjøretøyet og vegen. Tiltak er gjennomført av et bredt spekter av aktører, og har til sammen ført til den positive utviklingen. I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014 – 2023 er det satt et ambisiøst mål for trafikksikkerhetsutviklingen. Innen 2024 skal antall drepte og hardt skadde ikke overstige 500.

Les mer hos Statens Vegvesen

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen opprettet et FoU-program vi har kalt BEST – Bedre Sikkerhet i Trafikken.

Pilotprosjekt

Statens vegvesen har som en del av BEST valgt å gjennomføre et nytt pilotprosjekt innenfor Nasjonalt program for leverandørutvikling, et program i regi av NHO og KS. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder.

Gjennom denne utlysningen ber de om innspill og ideer til tiltak også på andre samfunns- og fagområder enn de som tradisjonelt er brukt i trafikksikkerhetsarbeidet.

Hensikten med Nasjonalt program for leverandørutvikling er å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. Gjennom pilotprosjektet ønsker de både å delta i og dra nytte av dette.

Første fase i prosessen vil være at Statens vegvesen gjennomfører en dialogkonferanse hvor formålet dels er å informere om oppgaven, dels å ha en åpen drøfting av prosessen, videre samt utveksle tanker og synspunkter om framtidens trafikksikkerhetsarbeid. Etter dialogkonferansen vil de utlyse en plan- og designkonkurransen for å innhente innovative forslag og ideer til nye eller endrede angrepsmåter i trafikksikkerhetsarbeidet.

Ønsker ulike forslag

Statens vegvesen vil velge ut inntil fire forslag som honoreres med NOK 200.000,- hver. Oppdragsgiver vil bruke disse ideene enten inn i en ordinær anskaffelse eller utvikle ideen videre sammen med leverandør i form av et FoU-samarbeid mellom leverandør og Statens vegvesen.

BEST er et etatsprogram som avsluttes i 2017. Det er derfor både mulig og ønskelig å foreslå større prosjekter som går over flere år. Det er imidlertid også mulig å foreslå mindre klart avgrensede prosjekter innen temaene som er beskrevet i programplanens avsnitt 3.1. Det forventes imidlertid prosjektbeskrivelser som er detaljerte nok til å vurdere og eventuelt senere forhandle om.

Dialogkonferanse

Første fase i prosessen er at det inviteres til en dialogkonferanse på Park Inn by Radisson Oslo Airport hotell på Gardermoen tirsdag 23. september 2014 kl. 1130-1400.

Program

1130–1200 Registrering og kaffe
1200–1215 Velkommen ved avdelingsdirektør Bodil Rønning Dreyer, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Vegdirektoratet.
1215–1230 Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling ved Tore Andre Sines, NHO
1230–1245 Om BEST-programmet ved Bjørn Skoglund, Vegdirektoratet
1245–1300 Presentasjon av behov og leverandørutfordring
1300–1330 Dialog
1330–1345 Vegen videre

Påmelding til Anne Brit Fjeld, Vegdirektoratet,

tlf. +47 472 72 201, eller e-post anne.fjeld@vegvesen.no