Trondheim kan få innovasjonssenter i 2017

— Hvis byen og regionen vil, kan vi få til dette veldig raskt, sier Ola Borten Moe, direktør for innovasjon i Siva. 

På et miniseminar på NTNU fredag la styringsgruppen for prosjektet fram sine foreløpige konklusjoner. Budskapet var entydig: Byen trenger et innovasjonssenter og alle er med.

Gode forutsetninger

Trondheim er verdensledende innen utdanning, forskning og teknologi. Byen har også et godt investormiljø og solid næringsliv innen olje og gass, elektronikk og næringsmidler. Likevel bærer Innovasjonsmiljøene preg av å være svake, sett i forhold til potensialet. Noe av dette skyldes manglende samarbeid mellom kunnskapsbedrifter, næringsliv og entreprenører.

Nå ønsker NTNU, Høyskolen i Sør Trøndelag, Næringsforeningen, Sintef, Siva og de øvrige innovasjonsmiljøene å slå kreftene sammen og realisere planene om å bygge et felles kraftsenter for innovasjon og nyskaping.

Målet er å lage et senter som legger til rette for økt verdiskapning. Det skal skapes en arena der ulike aktører møtes for å gjøre gode ideer om til business. Prosjektledelsen ser for seg et senteret skal romme bedrifter, klyngeprosjekter, prosjekthotell, et test- og demonstrasjonssenter, inkubator, multimediesenter, utdannings- og forskningspartnere, kapitaltilbydere – og ikke minst studenter. Muligens også et nytt vitensenter.

Internasjonale ambisjoner

Diskusjonen rundt et innovasjonssenter i Trondheim har pågått lenge, men nå mener Sivas administrerende direktør Erik Haugane at det er på tide å omsette ord til handling:

— Siva synes dette er et fantastisk prosjekt med enormt potensial, ikke bare nasjonalt, men også globalt. Dersom miljøene klarer å samle seg rundt et forpliktende samarbeid kan Siva fatte et raskt investeringsvedtak, sier Haugane.

Haugane presiserer at dersom Siva skal investere må senteret ha internasjonale ambisjoner og fylle noen minstekrav: Aktørene i regionen må ville dette sterkt nok til at innovasjonsbedriftene samles, man må bli enig om hvor senteret skal ligge og størrelsen må være på om lag 40.000 kvadratmeter.

Flere artikler

  • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

    En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

  • Nytt styre i Siva

    Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

  • Utlysninger klynger 2018

    Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]