Ny samarbeidsavtale mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har undertegnet ny samarbeidsavtale for perioden 2014-2018. Torsdag 19. desember signerte de tre administrerende direktørene i Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA en ny samarbeidsavtale mellom de tre institusjonene.

Våre eiere har tydelige forventinger til samarbeidet
Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA er de tre hovedaktørene i Regjeringens næringsrettede virkemiddelapparat. Myndighetenes forventninger er at de hver for seg og sammen gir et betydelig og effektivt bidrag til næringslivets innovasjonsevne, internasjonalisering og verdiskaping. Et godt samarbeid og en tydelig rolledeling mellom de tre aktørene er avgjørende for å sikre en god utnyttelse av offentlige midler, sikre brukervennlighet for næringslivet og sikre at vi får mer innovasjon og verdiskaping.

En arbeidsgruppe bestående av representanter for hver av de tre institusjonene fikk i oppdrag å utforme et forslag til ny avtale, hvor ambisjonene for samarbeidet ble diskutert og avtalen ble i desember behandlet i de tre institusjonenes styrer.

Gjennom samarbeid skal vi utløse økt innovasjon og verdiskaping hos våre kunder
Samarbeidsavtalene legger til grunn at et godt samarbeid og en tydelig rolledeling mellom de tre aktørene er avgjørende for å sikre en god utnyttelse av offentlige midler, sikre brukervennlighet for næringslivet og sikre at vi får mer innovasjon og verdiskaping. De tre institusjonene har ulike roller, ansvar, kompetanse og oppgaver som skal være komplementære innenfor den samlede verdikjeden fra idé til marked.

Samarbeidsavtalen definerer fire områder:

 • Et felles og helhetlig kundeperspektiv, dette er løftet opp som det viktigste området for koordinert innsats mellom de tre organisasjonene

De øvrige samarbeidsområdene er:

 • Regional samordning
 • Samordning av det internasjonale arbeidet
 • Et felles kunnskapsgrunnlag

På nyåret starter arbeidet med å fornye avtalen som regulerer det regionale samarbeidet.
Et samarbeidsutvalg, bestående av medlemmer fra toppledergruppen i de tre institusjonene, er satt til å følge opp samarbeidsområdene i avtalen.

På bildet t.v.: Erik Haugane i Siva, Gunn Ovesen i Innovasjon Norge og Arvid Hallèn i Norges Forskningsråd. FOTO: Innovasjon Norge.

 

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]