Kulturnæringene skal satses på

Tindved

Regjeringens nye handlingsplan for kulturnæringene ”Fra gründer til kulturbedrift” skal bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene.

Regjeringen trekker fram både Tindved kulturhage, Filmfabrikken på Røstad og Stemmebutikken til kvinnovasjon-gründer Gudrun Ramfjord Rabe som gode eksempler. Målet for den nye handlingsplanen for kultur og næring er at flere skal kunne leve av egen virksomhet.Regjeringen vil fortsette satsingen på næringshager gjennom næringshageprogrammet i SIVA. Den vil også bidra til at inkubatorer legger til rette for kulturgründere og at det skapes miljøer der kulturgründere kan ta del i erfaringer og kunnskap hos andre gründere og entreprenører.

Heidi Lyng
Heidi Lyng, SIVA

Prosjektleder Heidi Lyng i SIVA er glad for at næringshagene vies oppmerksomhet i handlingsplanen:

– Næringshagene har vist seg å være gode arenaer for å få kulturbedrifter til å vokse og gro. SIVA er stolt av at det arbeides som gjøres blir sett og verdsatt.  Tindved Kulturhage er blitt et nasjonalt fyrtårn, sier Heidi Lyng i SIVA.

I meldingen trekkes Tindved kulturhage fram som et eksempel på vellykket samlokalisering, spisset mot kultur. Tindved kulturhage er en næringshage som jobber med kulturnæringene. Her finner du kreative bedrifter, organisasjoner og skuespillerutdanningen til HINT. Målet er å bidra til etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen. Totalt 3100m2 med lokaler fordelt på kontorer, undervisningsrom, musikkrom, øvingssaler, restaurant og storsal. Les mer om Tindved kulturhage.

En av bedriftene på Tindved, Stemmebutikken, er viet stor plass. Gudrun Ramfjord Rabe har der etablert sitt eget firma der det spilles inn introer og reklametekster. Les mer om Gudrun Ramfjord Rabe og Stemmebutikken da hun var månedens gründer i kvinnovasjon.

Også kvinnovasjon og Filmfabrikken på Røstad har også fått positiv oppmerksomhet i handlingsplanen.

SVENN Tindved
Svenn Frøseth og Håvard Sørli i Tindved kulturhage

Ett av hovedtiltakene i handlingsplanen er at Innovasjon Norge og Norsk Kulturråd skal satse sammen for å skape flere verdier i kulturnæringene. Et annet mål er at flere aktører i kulturnæringene skal kunne leve av egen virksomhet. Det skal også opprettes et kunnskapssenter for kulturnæringene, foruten at det settes inn tiltak for å utvikle samarbeid mellom reiseliv og kultur.

– Å satse på kultur gir ringvirkninger lokalt. I tillegg til at kulturlivet skaper arbeidsplasser, motiverer det folk til å bo i distriktene. Et rikt kulturliv gjør landet vårt attraktivt og levende, og det stimulerer til nyskapning. Veksten i sysselsettingen og antall kulturbedrifter er størst i områder med spredt bosetting. Handlingsplanen skal sørge for at kulturgründerne får gode vilkår for videre vekst, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

– Det er krevende å utvikle egne ideer til produkter og tjenester for salg i et kommersielt marked. Kulturgründerne møter utfordringer knyttet til alt fra foretningskompetanse, finansiering, nettverksbygging og innpass på internasjonale markeder. Derfor legger vi nå til rette for kompetanseutvikling, mentortjenester, støtte til bedriftsnettverk og samlokaliseringer av kulturnæringsaktører, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Planen er blitt til i samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og ble presentert onsdag 29. mai. Planen kan leses i sin helhet på kulturdepartementets hjemmesider.

Av Tone Sofie Aglen, SIVA

gudrun Rabe
Gudrun Ramfjord Rabe har skapt sin egen arbeidsplass på sin egen stemme. Hun har vært deltaker i kvinnovasjon og vært en del av det kreative miljøet på Tindved kulturhage.