Tall og fakta

siva-map-preview_1

Siva vurderer sin måloppnåelse gjennom 2015 som god. Analysene redegjort for i årsrapporten viser en positiv utvikling for alle områder.

 

nøkkeltall mindnode 2016

 

Konsernresultatet for Siva i 2015 viser et overskudd etter skatt og minoritetsinteresser på kr 88,4 millioner. Til sammenligning viste resultatet i 2014 et overskudd på kr 110,7 millioner. Den viktigste årsaken til resultatendringen er redusert resultateffekt fra investeringer i tilknyttede selskaper. Konsernresultatet er sterkest påvirket av resultatet fra eiendomsvirksomheten (Siva Eiendom Holding AS) som ble på kr 102,5 millioner.

Skjermbilde 2016-05-01 kl. 12.15.31

SkjermbildeLeieinntektene fra eiendomsvirksomheten ble på kr 196,7 millioner og er noe økt fra 2014 som følge av nye investeringer. Utleiegraden er redusert til 83% mot 87% fra foregående år. Dette skyldes primært endringer i eiendomsporteføljen gjennom nyinvesteringer og salg. Eiendomsvirksomheten er selvfinansierende og mottar ingen bevilgninger eller tilskudd.

Tilskudd fra departementene til bruk i innovasjonsaktiviteter og drift av Siva er tatt til inntekt i 2015-regnskapet med kr 157,9 millioner mot kr 135,0 millioner i 2014.

Skjermbilde 2016-05-01 kl. 14.38.12Skjermbilde 2016-05-01 kl. 14.41.12

 

Driftskostnadene på konsernnivå ble på kr 306,2 millioner, redusert fra kr 315,1 millioner i 2014. Holdes påvirkning fra Siva Eiendom Holding AS utfor ser man at morselskapets kostnader har økt med kr 3,9 millioner (2,2%) gjennom 2015. Driftsresultatet for konsernet viste en positiv utvikling gjennom et driftsresultat på kr 80,7 millioner mot kr 43,3 millioner i 2014. For morselskapet sees samme utvikling gjennom et driftsresultat på kr 5,1 millioner mot kr -19,0 millioner i 2014.

Den positive endringen skyldes i hovedsak effekt fra innsparinger i 2014 og en høyere og mer effektiv ressursanvendelse.

Reduksjon i finansinntekter fra 2014 til 2015 skyldes redusert resultateffekt fra tilknyttede selskaper, hovedsakelige knyttet til marginal påvirkning fra Koksa Eiendom AS, og endret likviditetsbeholdning på konsernnivå. Reduksjon i finanskostnader skyldes reversering av tidligere tapsavsetninger til tilknyttede selskaper og lavere rentekostnader.

Lånesaldo på selskapets innlån fra statskassen er 700 MNOK som er uforandret fra forrige år. Rente- og provisjonskostnadene i tilknytning til statskasselånene er kr 27,4 MNOK. Reduksjonen fra forrige år skyldes lavere rentenivå ved refinansiering.

Skjermbilde 2

Konsernets balanseverdi er 3 021 millioner kroner mot 3 182 millioner i 2014. Egenkapitalandelen har i 2015 blitt redusert fra 41 % til 34 %. Reduksjonen skyldes primært tilbakebetaling av kapital til NFD på kr 391 millioner med opprinnelse i tidligere mottatte utbytter fra Koksa Eiendom AS.

Total likviditetsbeholdning ved utløpet av 2015 var kr 463 millioner, en reduksjon på kr 475 millioner fra 2014. Hovedårsaken til reduksjonen er delt i tre; (1) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (kr +47,4 mill.), (2) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (kr – 81,2 mill.) og (3) Netto kontantstrøm fra finansierings-aktiviteter (kr -441,3 mill.).

Likviditetsbeholdningen i Siva Eiendom Holding AS var ved utløpet av 2015 på kr 315,3 millioner. Øvrig likviditetsbeholdning er tilknyttet tidligere mottatte tilskudd på kr 123,1 millioner, resterende del av likviditetsbeholdninger (kr 25 millioner) er arbeidskapital og investeringsmidler tilknyttet innovasjonsvirksomheten.

Regnskapet viser en nedbygging av tidligere mottatte tilskuddsmidler gjennom 2015 fra inngående saldo på kr 126,4 millioner til en utgående saldo på kr 123,1 millioner. Siva har iverksatt og planlagt aktiviteter som gjennom 2016 vil føre til en videre nedbygging av slik midlere til kr 78 millioner ved utgangen av 2016.

Årsberetning 2015 Siva SF