PROGRAM

 Våre innovasjonsprogram bidrar til utvikling av oppstartsmiljø  og bedriftsfellesskap. Selskapene som tas inn i programmene kalles Siva-partnere. De er profesjonelle nyskapere som gjør en formidabel innsats for utvikling av norsk næringsliv. De støtter og veileder nesten 4000 vekstbedrifter hvert år.

Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge

Inkubasjonsprogrammet

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 1. januar 2019 deltar 34 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet. (http://effekten.siva.no/)

Inkubasjonsprogrammet i kortversjon

Last ned: Programbeskrivelse inkubasjon 

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon er å Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Per 1. januar 2019 deltar 40 næringshager i det nasjonale næringshageprogrammet (http://effekten.siva.no/).

Næringshageprogrammet i kortversjon

Last ned: Programbeskrivelse næringshager

Norwegian Innovation Clusters (NIC)

Klyngeprogrammet NIC tilbyr faglig og finansiell støtte til utvikling av næringsklynger som er nasjonalt eller internasjonalt konkurransedyktige innen sitt fagområde. NIC er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.