EIENDOM

Siva er en etterspurt partner for investering i ny næringseiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekt som krever omfattende samhandling og store investeringer. I disse prosjektene bidrar Siva med nettverk, kompetanse og kapital.

Forside-kran1-1300x485

Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Siva bidrar til å utvikle næringsarealer for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Vi har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital.

Siva deltar i prosjekter ut fra en helhetsvurdering basert på vårt formål om å utløse lønnsom næringsutvikling hvor vi særlig vektlegger prosjektets godhet,  Sivas rolle og strategi og prosjektets samfunnseffekt. I tillegg må prosjektet vurderes opp mot Sivas totale portefølje og til enhver tids kapasitet.

Helhetsvurdering EiendomHar du et spennende prosjekt hvor Siva kan være en partner? Ta kontakt med en av våre ansatte som jobber med investering.

Last ned: Evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet (Utført av Menon for Nærings- og fiskeridepartementet 2015)