Samarbeid for mer nyskaping

Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette målet.

Samarbeidsavtalen skal gi bedre samordning og mer effekt av de offentlige virkemidlene for innovasjon og nyskaping. Samarbeidsavtalen ble signert tidligere i høst, og det er første gang en slik avtale foreligger for Oslo og Akershus.

Koordinert innsats

– Samarbeidet vil gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler. Det vil bidra til en forsterket innsats for innovasjon og nyskaping i hovedstadsområdet, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Hovedstadsregionen ligger bak sine kolleger i de øvrige nordiske hovedstadsregionene i sin evne til å skape nye innovasjoner og bringe nye produkter og tjenester til et internasjonalt marked.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det felles arbeidet skal resultere i flere virksomheter som investerer i FoU og innovasjon, flere FoU-baserte nyetableringer, flere og sterkere vekstbedrifter og næringsklynger, sier Anette Solli.

Styrke samhandlingen

– En felles forståelse av muligheter og utfordringer, samt involvering av innovasjonsmiljøene vil bidra til mer virkningsfulle tiltak og flere vekstkraftige gründere og sterkere innovasjon og vekst i etablert næringsliv, sier Per Annar Lilleng, regiondirektør i Innovasjon Norge.

– Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for hvordan vi i felleskap jobber med å mobilisere næringslivet til mer FoU-basert innovasjon, og styrke samhandlingen mellom regionens sterke FoU-miljøer og næringsliv, sier Tom Skyrud, regionansvarlig i Forskningsrådet.

Ann-Kristin Hageløkken i Siva understreker betydningen av et godt samarbeid mellom virkemiddelaktørene, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune for å få til økt næringsutvikling og nyetableringer.

 

"

Siva er deleier i flere innovasjonsselskaper i denne regionen. Disse jobber målrettet med å få opp nye vekstselskaper og ser behovet for dette samarbeidet, sier Hageløkken.

"

Regional plan for innovasjon og nyskaping

Samarbeidsavtalen støtter opp under Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus, fram mot 2025. Målsetningene med den regionale planen er at hovedstadsregionen skal utvikle seg til bli en innovasjonsleder på linje med de andre nordiske hovedstadsregionene.

Oslo og Akershus skal utnytte regionens vekst og utløse innovasjonspotensialet som ligger i et forsterket samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, talenter, kapital og offentlig sektor for å oppnå økt verdiskaping og internasjonal konkurransekraft.

Det skal satses på næringsklynger der regionen har særskilte fortrinn, men også stimulere fram nye klynger. Det skal satses på entreprenørskap og fokuseres på vekstbedrifter. Bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for innovasjon og nyskaping skal vektlegges. For nystartede bedrifter trengs det mer finansiering. Sist men ikke minst vil det bli fokusert på hvordan vi kan få mer kommersiell virksomhet fra forskningsresultater. I en slik sammenheng blir også internasjonal profilering viktig å ivareta.

Relaterte artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Flere innledere klare for Sivakonferansen

  Under Sivakonferansen 5. juni samler vi en rekke nøkkelpersoner fra politikk, næring, finans og digitalisering for å løfte fram kunnskap, engasjement og beste praksis. 

 • Enighet mellom Siva og Nordic Pharma

  Siva og Nordic Pharma kom 6. februar til enighet om overtakelse av industrianlegget i Kaldfjord. Partene ble enige om en avtale som innebærer at Nordic Pharma kjøper den delen av industrianlegget som selskapet i dag leier hos Siva. Forhandlingene skjøt fart da partene på ny kom sammen 5. og 6. februar i Bodø. Etter at samtalene […]

Flere artikler

 • Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

  En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

 • Nytt styre i Siva

  Sverre Narvesen ble utnevnt som konstituert styreleder i Siva på et ekstraordinært foretaksmøte fredag 22. juni.

 • Utlysninger klynger 2018

  Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse. Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i felleskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2018 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på godkjenning av nye klynger som skal få støtte […]