Samarbeid for mer nyskaping

Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette målet.

Samarbeidsavtalen skal gi bedre samordning og mer effekt av de offentlige virkemidlene for innovasjon og nyskaping. Samarbeidsavtalen ble signert tidligere i høst, og det er første gang en slik avtale foreligger for Oslo og Akershus.

Koordinert innsats

– Samarbeidet vil gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler. Det vil bidra til en forsterket innsats for innovasjon og nyskaping i hovedstadsområdet, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Hovedstadsregionen ligger bak sine kolleger i de øvrige nordiske hovedstadsregionene i sin evne til å skape nye innovasjoner og bringe nye produkter og tjenester til et internasjonalt marked.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det felles arbeidet skal resultere i flere virksomheter som investerer i FoU og innovasjon, flere FoU-baserte nyetableringer, flere og sterkere vekstbedrifter og næringsklynger, sier Anette Solli.

Styrke samhandlingen

– En felles forståelse av muligheter og utfordringer, samt involvering av innovasjonsmiljøene vil bidra til mer virkningsfulle tiltak og flere vekstkraftige gründere og sterkere innovasjon og vekst i etablert næringsliv, sier Per Annar Lilleng, regiondirektør i Innovasjon Norge.

– Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for hvordan vi i felleskap jobber med å mobilisere næringslivet til mer FoU-basert innovasjon, og styrke samhandlingen mellom regionens sterke FoU-miljøer og næringsliv, sier Tom Skyrud, regionansvarlig i Forskningsrådet.

Ann-Kristin Hageløkken i Siva understreker betydningen av et godt samarbeid mellom virkemiddelaktørene, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune for å få til økt næringsutvikling og nyetableringer.

 

"

Siva er deleier i flere innovasjonsselskaper i denne regionen. Disse jobber målrettet med å få opp nye vekstselskaper og ser behovet for dette samarbeidet, sier Hageløkken.

"

Regional plan for innovasjon og nyskaping

Samarbeidsavtalen støtter opp under Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus, fram mot 2025. Målsetningene med den regionale planen er at hovedstadsregionen skal utvikle seg til bli en innovasjonsleder på linje med de andre nordiske hovedstadsregionene.

Oslo og Akershus skal utnytte regionens vekst og utløse innovasjonspotensialet som ligger i et forsterket samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, talenter, kapital og offentlig sektor for å oppnå økt verdiskaping og internasjonal konkurransekraft.

Det skal satses på næringsklynger der regionen har særskilte fortrinn, men også stimulere fram nye klynger. Det skal satses på entreprenørskap og fokuseres på vekstbedrifter. Bruk av offentlige anskaffelser som virkemiddel for innovasjon og nyskaping skal vektlegges. For nystartede bedrifter trengs det mer finansiering. Sist men ikke minst vil det bli fokusert på hvordan vi kan få mer kommersiell virksomhet fra forskningsresultater. I en slik sammenheng blir også internasjonal profilering viktig å ivareta.

Relaterte artikler

Flere artikler

  • En industrimelding for nyskaping

    Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

  • Siva lanserer Norsk katapult

    Den nye støtteordningen Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked.

  • Utlysning av nye klyngeprosjekter 2017

    Årets klyngeutlysning speiler et Norge i omstilling. Norwegian Innovation Clusters inviterer til forslag til nye klyngeprosjekter innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-prosjekter