Ekstra satsning på Sivas næringshager

På tirsdagens Sivanett annonserte Sivas adm.dir. Espen Susegg en ekstrasatsing på 30 millioner til styrking av næringshageprogrammet.
På tirsdagens Sivanett annonserte Sivas adm.dir. Espen Susegg en ekstrasatsing på 30 millioner til styrking av næringshageprogrammet.

Siva utvider næringshageprogrammet med 30 millioner kroner. Sterkere økonomi, større geografisk nedslagsfelt og et utvidet tjenestetilbud er noe av resepten for økt verdiskaping i distriktene.

­

På tirsdagens Sivanett annonserte Sivas adm.dir. Espen Susegg en ekstrasatsing på 30 millioner til styrking av næringshageprogrammet.
På tirsdagens Sivanett annonserte Sivas adm.dir. Espen Susegg en ekstrasatsing på 30 millioner til styrking av næringshageprogrammet.

– Potensialet for verdiskaping er større enn vi klarer å ta ut i dag. I fjor lanserte vi en betydelig styrking av inkubatorprogrammet i byene med godt resultat. Nå lanserer vi en tilsvarende satsing på næringshagene, forteller Sivas nye sjef Espen Susegg.

Hovedmålet til Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer, og Siva har et særskilt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

I fjor brukte Siva 30 millioner kroner på en ekstrabevilgning til inkubasjons-programmet med det formål å bidra til at Sivas inkubasjonssatsing får en sterkere og mer effektiv måloppnåelse. I år er det næringshageprogrammet som får en ekstrabevilgning på 30 millioner kroner.

– Hovedmålsettingen til Sivas næringshageprogram er å bidra til økt verdiskaping gjennom å bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet, fortalte innovasjonsdirektør Ola Borten Moe fra talerstolen.
– Hovedmålsettingen til Sivas næringshageprogram er å bidra til økt verdiskaping gjennom å bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele landet, fortalte innovasjonsdirektør Ola Borten Moe fra talerstolen.

De 30 millionene skal brukes for å styrke måloppnåelsen til næringshageprogrammet, og midlene fordeles over 3 år.

Satsningsområder

Med denne ekstrabevilgningen ønsker vi å ha fokus på følgende satsningsområder som vil bidra til en sterkere og mer effektiv måloppnåelse for næringshageprogrammet:

  1. Ekstraordinær innsats for økt verdiskaping og utvikling av eksisterende næringsliv i distriktene, gjennom en sterkere satsning på utviklingsorienterte bedrifter med vekstpotensial
  2. Ekstraordinær innsats for utvikling og bruk av relevante nettverk gjennom økt samarbeid med kompetanse-, innovasjons-, FoU-, kapital-, bedrifts- og klyngemiljø på minimum nasjonalt nivå
  3. Utvikling av dynamiske næringshagemiljø til «regionale kraftsentra» med økt geografisk nedslagsfelt, profilering, attraktivitet og omdømme
  4. Utvikling og implementering av relevante verktøy og metodikk for økt verdiskaping og innovasjon i bedriftene

Kriterier og framdrift

De 30 millionene skal brukes til utvikling og beskrivelse av nye metoder og beste praksis (læring), samt økt produksjon innenfor de nevnte satsningsområdene, og disse skal spres ut i næringshagenettverket.

Næringshager med gode prosjekter/prosjektforslag innenfor disse satsningsområdene oppfordres om å søke om midler.

Vi anslår at det vil bevilges støtte til mellom 5 og 10 prosjekter, og at midlene tildeles årlig over tre år såfremt selskapene leverer resultater.

Innenfor satsningsområdene A og B, vil det bli krevd minimum 25 % egenandel fra bedriftene.

Samarbeidsprosjekter forankret mellom flere Næringshager vil bli vektlagt og prioritert fremfor enkeltsøknader. Vi oppfordrer derfor flere næringshager til å gå sammen om prosjektsøknadene.

Søknaden skal bestå av en prosjektskisse på maks 4 sider som inkluderer beskrivelse av hovedaktivitetene, fremdriftsplan, forventede resultater og budsjett. Dersom flere næringshager søker sammen, skal arbeidsfordelingen fremgå av prosjektskissen.

Alle næringshager som er tatt opp i Sivas næringshageprogram har mulighet til å søke.

Søknaden sendes på e-post til ragnar.waalen@siva.no innen 5. juni 2015. Beslutningen om tildeling og formidling til søkerne innen 1. juli.